عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

حل مشکل زنان بدسرپرست برای دریافت یارانه ها

مجموعه : مجله خبری روز
حل مشکل زنان بدسرپرست برای دریافت یارانه ها
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری هرمزگان گفت: بر اساس دستورالعمل سازمان هدفمندسازی یارانه ها مشکل زنان بد سرپرست برای دریافت یارانه ها حل شد.

شهناز معظمی گودرزی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: دستور العمل ستادهدفمند کردن یارانه ها درراستای حل مشکل بسیاری از زنان بد سرپرست که پس از آزاد سازی برداشت یارانه های واریزی به حساب سرپرست خانوار با مشکلاتی درپرداخت هزینه های ناشی ازحذف یارانه ها مواجهه بودند صادر شد.

وی ادامه داد: خانواده های بدسرپرستی که تحت پوشش نهادهای حمایتی ازقبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای حمایتی می باشند می توانند با داشتن مدارک شناسایی مورد نیاز به مراجع قضایی و نهادهای حمایتی مراجعه و پس از طی مراحل اداری، یارانه نقدی را دریافت کنند.

معظمی گودرزی افزود: بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (9) آیین اجرایی ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه ها درمورد سرپرستان خانوار زندانی در خارج از کشور ارائه گواهی لازم ازمعاونت کنسولی، امورمجلس وایرانیان وزارت امورخارجه ضروری است.

وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه ماده (7) درصورتی که سرپرست خانواردرزندانهای داخل کشور به سر می برد ارائه گواهی اززندان مربوط ضروری است ولی اگر محل سکونت خانوار با محل  نگهداری شخص زندانی بعد مسافت زیادی دارد با اعلام اعضای خانوار، سازمان می تواند نظر زندان را استعلام وبراساس آن عمل کند.

مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری هرمزگان اضافه کرد: این دستورالعمل درمورد سرپرست خانوارهای که دارای جنون  یا سفاهت و محجور شناخته شده باشند، مفقودی بیش ازسه ماه و معتاد باشند نیز قابل اجراست.

وی گفت: خانواده های بد سرپرست بندرعباسی که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر وراهنمایی با دردست داشتن مدارک شناسایی به دفتر اموربانوان وخانواده استانداری ودرسایر شهرستانها به کمیته اموربانوان و خانواده فرمانداری ها مراجعه کنند.