که از پشت بغلت کند …

مجموعه : مطالب عاشقانه
که از پشت بغلت کند …
میخواهم برایت تنهایی را معنی کنم …

در ساحل کنار جاده نشسته ای …

هوای سرد …

صدای باد …و صدای خاک

دست می سوزد با سیگار و تو نمیفهمی …

به خودت می آیی …

یادت می آید دیگر نه کسی است …

که از پشت بغلت کند …

نه دستی که شانه هایت را بگیرد …

و نه صدایی که قشنگ تر از باد باشد …

تنهایی یعنی این …

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب