وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

دستمال سفره تان را زیبا تزئین کنید

مجموعه : سبک زندگی
دستمال سفره تان را زیبا تزئین کنید
مدل 1 :

1 – دستمال را روی میز پهن کنید تا صاف شود.

2 – آن را به صورت سه گوش تا بزنید.

3 – مطابق تصویر آن را از قسمت پهن‌تر به صورت رول تا کنید.

4 – دستمال تا شده را طوری که دو گوشه آن رو به‌ رو هم باشد، داخل لیوان بگذارید.

مدل 2 :


1 – دستمال را به صورت مثلث تا بزنید.

2 – قاعده مثلث را به طرف بالا برگردانید.

3 – دستمال را از دو گوشه به صورت آکاردئونی تا کنید.

4 – دستمال سفره را طوری که دو گوشه آن بیرون باشد، داخل لیوان بگذارید.