وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ستیز مرغان دریایی بر روی دریای پهناور (عکس)

ستیز مرغان دریایی بر روی دریای پهناور  (عکس)
صحنه جنگ ها است. اغلب این جنگ ها ممکن است از سر بی خردی و زیاده خواهی باشد؛ ولی این همه واقعیت نیست. دعوا گاهی هم برای بقاست… و گاهی برای برتری طلبی.

در تصاویری که می بینیم، هیچ پیدا نیست این مرغان ماهی خوار برای چه با هم در افتاده اند و به منقار با هم می ستیزند یا این جنگ بر سر چیست… هرچه هست، جنگ این پرندگان زیبا هم مثل عشق بازی اشان زیباست!

دعوای دو مرغ ماهی خوار گزارش ما بر سر تصاحب آن بخش از دریاست که ماهی های بیشتری دارد. ببینیم کارشان را:

 
ستیز مرغان دریایی بر روی دریای پهناور (عکس)
 
ستیز مرغان دریایی بر روی دریای پهناور (عکس)
 
ستیز مرغان دریایی بر روی دریای پهناور (عکس)
 
ستیز مرغان دریایی بر روی دریای پهناور (عکس)