اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

طنز خنده دار دختران دهه هفتادی

طنز خنده دار دختران دهه هفتادی

امان از دست این دخترااااااااااااا

استخر بودم اومدم دیدم 5تا اس از دوس دخدرم اومده..
اولی:کجایی؟
دومی:چرا ج نمیدی؟؟
سومی:خوش باش لیاقتت همون دختر داییته.
چهارمی:گمشو آشغال با اون مامان چاقت بااااااااااااااااای.
پنجمی:راستی با اون رفیقت بابک هم رابطه دارم گفتم که بسوزی.بای