وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

خسته ام از تظاهر به ایستادگی

خسته ام از تظاهر به ایستادگی
از پنهان کردن زخم هایم
 زور که نیست !.
 دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم و
 با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است….!
 …………اصلأ دیگر نمیخواهم که بخندم
 میخواهم لج کنم ، با خودم ، با تو ، با همه ی دنیا…!
 چقدر بگویم فردا روز دیگریست و امروز بیاید و مثل هر روز باشی….؟؟!
 خسته ام …. از تو …. از خودم….از همه ی زندگی …..
 میخواهم بکشم کنار ! از تو … از خودم….. از همه ی زندگی ..
از همه چیز از همه ی آدم ها