وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

فال روز : 22 خرداد 1388

ره : 1 فروردین – 31 فروردین
یك رابطه ی قدیمی دوباره از راه رسیده و می خواهد خاطرات گذشته را تكرار كند تا حدودی كه به كارها و برنامه های فعلی تو لطمه نزند می توان این گذشته ها را تجدید كرد.

گاو : 1 اردیبهشت – 31 اردیبهشت
اخیرا در مورد كارهای خانه و خانواده سهل انگاری زیادی میكنی و این مساله میتواند عواقب ناگواری را در پی داشته باشد سعی كن بیش از این وقت خود را صرف خانواده و نزدیكان خود كنی.

دوقلوها : 1 خرداد – 31 خرداد
احساس میكنی این دوستیهای سطحی نتایجی نخواهد داشت به هر حال اگر بتوان دوستیهای عمیقتری را پیداكرد بهتر است اما در غیر اینصورت نمی توان در چنین دنیایی بدون دوست هم زندگی كرد

خرچنگ : 1 تیر – 31 تیر
موفقیت تو قطعی است تو خود نیز میدانی كه با سعی و تلاش در این راه موفق خواهی شد اما دوست داری كسی به تو تضمین دهد این تضمین در گرو اراده ی قوی توست.

شیر : 1 مرداد – 31 مرداد
به رغم همه ی دشواریها و سختی ها سعی میكنی همچنان خود را سرپا و سر حال نگه داری این خصوصیت تو قابل ستایش است هرگز نباید تسلیم شد و به سختیها و مشكلات تن سپرد.

سنبله : 1 شهریور – 31 شهریور
این روزها احتیاج به آرامش و طمانینه داری همسر تنها كسی است كه در این شرایط می تواند همچنان پشتیبان تو بوده و این آرامش را به تو هدیه كند.

ترازو : 1 مهر – 30 مهر
احتیاج به آن هست كه در این راه با فردی برخورد كرده و او را سر جای خودش بنشانی بخصوص كسی كه مزاحم تو شده و اجازه نمی دهد در راه هدف خود گام برداری.

عقرب : 1 آبان – 30 آبان
بهتر است بر روی یك برنامه یا پروژه ای تمركز كنی به گونه ای كه كاری به درستی انجام شود انجام كامل و تمام عیار به معنی موفقیت است.

کمان : 1 آذر – 30 آذر
از شتاب كردن در قضاوت باید برهیز كرد برای داوری در مورد رفتار هر كس باید شناخت كاملی داشت و دانست كه چرا دست به چنین كاری زده است از شتاب زدگی دوری كنید.

بز : 1 دی – 30 دی
زندگی عاطفی توست كه به تو اطمینان و آرامش میبخشد در كنار خانه و خانواده است كه میتوان به روح و روانی ارام دست یافت چنین ارامشی در هیچ جای دیگری نیست.

ظرف آب : 1 بهمن – 30 بهمن
روابط اجتماعی تو در حال توسعه است شخصیت بر جسته و ممتاز اگر داشته باشی میتوانی با توسعع ی این روابط آینده ی درخشانی را برای خود بسازی  و از مشورت كردن با دیگران دوری نكن.

ماهی : 1 اسفند – 30 اسفند
باید اعتماد به نفس خود را دوچندان كنی تا بتوانی از پس این مشكلات بر آیی تو خود میدانی كه در این راه احتیاج به مقاومت و تلاش زیادی است پس با چشم باز حركت كن.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز