عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز
عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز
دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی
بلیط هواپیما
دکترجمیلیان متخصص ارتودنسی دارای فلوشیپ تخصصی جراحی ارتودنسی
بلیط هواپیما

خاموش کردن کامپیوتر بوسیله Recycler

با اعمال تغییرات زیر به روی رجیستری می توانید کامپیوتر را بوسیله Recycler خاموش کنید….
….فایل زیر را به صورت file.reg ذخیره کنید.
[left]
PHP کد:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{645FF0405081101B9F0800AA002F954E}ShellShutdown]
@=
"Shutdown"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{645FF0405081101B9F0800AA002F954E}ShellShutdownCommand]
@=
"shutdown -s -t 5 -c "Shuting down
Windows""

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{645FF0405081101B9F0800AA002F954E}ShellStop Shutdown]

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{645FF0405081101B9F0800AA002F954E}ShellStop Shutdowncommand]
@=
"shutdown -a"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{645FF0405081101B9F0800AA002F954E}ShellDelete]
@=
"&Clean Temp Files"

[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{645FF0405081101B9F0800AA002F954E}ShellDeleteCommand]
@=
hex(2):43,00,6d,00,64,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2f,00,63,00,20,00,25,
00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,44,00,72,00,69,00,76,00,65,00,25,00,
20,00,26,00,26,00,20,00,63,00,64,00,20,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,
00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,54,00,65,00,6d,00,70,00,5c,00,
20,00,26,00,26,00,20,00,64,00,65,00,6c,00,20,00,2a,00,2e,00,2a,00,20,00,2f,
00,66,00,20,00,2f,00,71,00,20,00,26,00,26,00,20,00,28,00,66,00,6f,00,72,00,
20,00,2f,00,64,00,20,00,25,00,25,00,61,00,20,00,69,00,6e,00,20,00,28,00,2a,
00,29,00,20,00,64,00,6f,00,20,00,72,00,64,00,20,00,22,00,25,00,25,00,61,00,
22,00,20,00,2f,00,71,00,20,00,2f,00,73,00,29,00,20,00,26,00,26,00,20,00,63,
00,64,00,20,00,25,00,54,00,45,00,4d,00,50,00,25,00,20,00,26,00,26,00,20,00,
64,00,65,00,6c,00,20,00,2a,00,2e,00,2a,00,20,00,2f,00,66,00,20,00,2f,00,71,
00,20,00,26,00,26,00,20,00,28,00,66,00,6f,00,72,00,20,00,2f,00,64,00,20,00,
25,00,25,00,61,00,20,00,69,00,6e,00,20,00,28,00,2a,00,29,00,20,00,64,00,6f,
00,20,00,72,00,64,00,20,00,22,00,25,00,25,00,61,00,22,00,20,00,2f,00,71,00,
20,00,2f,00,73,00,29,00,00,00


[/LEFT

بعد از اعمال تغییرات با کلیک راست روی Recycler دستور shutdown process اضافه گردیده است.