قوانین عشقی نیوتن!(طنز)

قوانین عشقی نیوتن!(طنز)

درباره قوانین نیوتن بارها و بارها شنیده اید. در راهنمایی دبیرستان و دانشگاه. قوانینی است که خیلی از قوانین فیزیکی بر پایه آن تعریف و اثبات می شوند. اما فکر نمی کنم که تاحالا قوانین عشقی نیوتن را شنیده باشید؛

قانون اول:
پسری که عاشق دختری باشد به عشقش به دختر ادامه می دهد و دختری که عاشق پسری باشد به عشقش به پسر ادامه می دهد، مگر و تا اینکه یک چیز خارجی (بردار یا پدر دختر) در بازی وارد شود و پای پسر را بشکند.

قانون دوم:

نرخ تغییرات عشق یک دختر به پسر نسبت مستقیمی به حساب بانکی پسر دارد.

قانون سوم:
نیرویی که برای خوستگاری یک پسر از یک دختر اعمال می شود دقیقاً مساوی و در جهت مخالف نیرویی است که یک دختر به کفش های راحتی اش زمانی که آنها را به پا دارد وارد می کند.

قانون پایستگی:

عشق نه ایجاد می شود نه از بین می رود. فقط می تواند از دوعاشق به دوعاشق دیگر منتقل می شود.


پی نوشت: قوانین نه عشقی نیوتن

قانون یکم
هر جسم که در حال سکون یا حرکت یکنواخت در راستای خط مستقیم باشد، به همان حالت می‌ماند مگر آنکه در اثر نیروهای بیرونی ناچار به تغییر آن حالت شود.

قانون دوم
آهنگ تغییر اندازه‌ی حرکت یک جسم، متناسب با نیروی برآیندِ وارد بر آن جسم است و در جهت نیرو قرار دارد.

قانون سوم
برای هر کنشی همواره یک واکنش برابر ناهمسو وجود دارد.

قانون پایستگی:

انرژی یا جرم نه به وجود می آید نه از بین می رود. فقط از نوعی به نوع دیگری تبدیل می شود.