اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین

عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
مردم حاشیه رود و دره اومو در اتیوپی افرادی بسیار خاص هستند که طی اکتشافات اروپاییان در ۱۸۹۵ کشف شدند. دره در سرزمین شوان قرار گرفته است و رودهای مختلف به دریاچه ترکانا میریزند. اینجا سرزمین پادشاهان جانجیرو و گارو بوده است.
مناطق ماگو و اومو هنوز طبیعت وحشی خود را حفظ کرده اند و جذابیت خاصی برای خارجیها دارد
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین
 
عکس هایی از چهره بسیار عجیب مردمان یک سرزمین