اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این شعــــر یک زیر سیـگاریست

این شعــــر یک زیر سیـگاریست
مرا در آن
خامــــوش کرده اند

به همین خاطر
خاکسترش مایل به خون است

یک نفـر مرا
مثـــل سیگـــــار
روی لبـــش گذاشت

و تا انتهــــا
کشـــیــــد …

رسول یونان و شعر سیگاریش