اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)
معاون مدیر کل
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

کارمند جدید مشتری
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

حسابدار مسئول پروژه
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

سکرتر
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

شوهر سکرتر
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

بمب طبقهٔ بالا
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

مسئول محافظت
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

خدمتکار شمارهٔ یک
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

خدمتکار شمارهٔ دو
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

دو تا مسئول قسمتهای مختلف در حال دعوا
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

جشن اداره
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

بعد از جشن اداره
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

اتمام کار و ساعت ترک اداره
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

استراحت در خانه
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

بعد از پارتی
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

مرخصی استعلاجی
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)

کارمند اخراجی
 
اگر سگ ها به اداره میرفتند چی میشد (طنز تصویری)