وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چرا خانم ها دو برابر آقایان حرف می زنند؟! (فقط بخند)

چرا خانم ها دو برابر آقایان حرف می زنند؟! (فقط بخند)
مرد در حالى که داشت روزنامه می‌خواند رو به زنش کرد و گفت: در روزنامه نوشته بررسیهایى که به عمل آمده نشان می‌دهد زنها روزانه 30000 کلمه حرف می‌زنند در حالى که این میزان در مورد مردها فقط 15000 کلمه است.
زن گفت: علتش این است که ما باید هر چیز را دوبار تکرار کنیم تا مردها بفهمند.
مرد گفت: چی؟!!
 
این دختر سرانجام به آرزوش رسید اما ….
 
چرا خانم ها دو برابر آقایان حرف می زنند؟! (فقط بخند)
 
وسایل کشتار مردم در ایران و ….
 
چرا خانم ها دو برابر آقایان حرف می زنند؟! (فقط بخند)
 
بازیافت از نوع ایرانی
 
چرا خانم ها دو برابر آقایان حرف می زنند؟! (فقط بخند)
 
تفاوتی دیگر بین دختر و پسرها
 
چرا خانم ها دو برابر آقایان حرف می زنند؟! (فقط بخند)
 
بدون شرح!
 
چرا خانم ها دو برابر آقایان حرف می زنند؟! (فقط بخند)
 
توالتی برای تمام سنین
 
چرا خانم ها دو برابر آقایان حرف می زنند؟! (فقط بخند)
 
و این هم از برادر بزرگ هاچ زنبور عسل
 
چرا خانم ها دو برابر آقایان حرف می زنند؟! (فقط بخند)