اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تعبیر گلوبند به خواب دیدن

مجموعه : گوناگون
تعبیر گلوبند به خواب دیدن

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر مردي در خواب ببيند گلو بند بسته است خوب نيست.چيزهاي زنانه در خواب براي مردان نشان از بي آبروئي و هتک حرمت و نفي احترام و شخصيت مردانه است مثل بزک کردن، دامن و کرست بستن و از جمله همين گلو بند داشتن. البته فرق است بين گلو بند زينتي زنان و زنجير طلائي که مردان همراه يک پلاک يا سکه منقش به اسم خدا و اوليا به گردن مي بندند. با اين توضيح گلو بند در خواب تعهد و دين است اعم از دين اخلاقي يا مالي .

اگر در خواب ببينيد که گلوبندي بر گردن داريد خواب شما مي گويد مديون خواهيد شد يا مديون هستيد. چنانچه در خواب ببينيد گلوبندي داريد و آن را باز مي کنيد و گردن لخت خود را مشاهده مي نمائيد نشان آن است که از زير بار دين بيرون مي آئيد و وام خود را مي گذاريد يا تعهد خويش را انجام مي دهيد . سنگيني و کلفتي گلو بند از هر جنسي که باشد نشان سبکي و سنگيني دين است. اگر گلوبند کلفت و سنگين باشد وام شما سنگين است و اگر نازک باشد اندک است.