داستان جالب نظر جالب یک ریاضیدان

داستان جالب نظر جالب یک ریاضیدان
روزی از دانشمندی ریاضیدان  نظرش را درباره زن و مرد  پرسیدند.جواب داد:….اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10….

اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100اگر دارای (اصل و نصب) هم باشند پس سه تا صفر  جلوی عدد یک میگذاریم =1000ولی اگر زمانی عدد یک رفت (اخلاق) چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست ، پس آن انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت.

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب