وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

نخستین شعر جلیل صفر بیگی

نخستین شعر جلیل صفر بیگی
مصراع نخست ، من تو را می بوسم

در مصرع بعد هم تو را می بوسم

ایراد ندارد ! به کسی چه ؟ اصلن

شعر خودم است ، من تو را می بوسم

از : جلیل صفر بیگی و اولین شعرش