اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شعر کودکانه موشی موشی

شعر کودکانه موشی موشی
آی گربه ناقلا
ای گربه ی خوش صدا
بیا پاور چین بیا
به این سوراخ نگا كن
بگرد یه موش پیدا كن
اون موشه رو تو بردار
سر به سر موش بذار
ببین موشه چه نازه!
دمش چقد درازه!
چه دندونایی داره!
عجب چشایی داره!
اما چرا ترسیده؟
معلومه، گربه دیده
یه گربه چاقالو
با بدن پشمالو
با اون چشای ریزش
با دندونای تیزش
موشه رو گیر آورده
انگار اسیر آورده
موش اسیر بیداره
فقط فكر فراره
گربه هه خسته میشه
چشاش كه بسته میشه
موش كوچولو با ترس و لرز
یواشكی جیم میشه