عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

حکم موهای مصنوعی

مجموعه : دینی و مذهبی
حکم  موهای مصنوعی
سوال: آیا پوشاندن موهای مصنوعی و زینت پنهان (گردنبند و دستبند) در نماز و یا نزد نامحرم لازم است؟ اگر زینت پنهان روی لباس باشد چطور؟آیة الله بهجت(ره):پوشاندن موهای مصنوعی برای زن در نماز واجب نیست و از نامحرم اگر مصداق زینت باشد پوشاندن واجب است.

(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم) آیة الله تبریزی(ره):پوشاندن زینت، بر زن در نماز لازم نیست اگر چه ظاهر باشد ولی بدن باید مستور باشد امّا پوشاندن زینت از نامحرم لازم است والله العالم(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)

آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):*اگر موی مصنوعی عرفاً موی او محسوب می شود پوشاندن آن در نماز لازم است.*پوشاندن موی مصنوعی از نامحرم لازم است.*پوشاندن زینت پنهان در نماز در صورتی که روی لباس باشد نامحرم حضور نداشته باشد واجب نیست.*برای زنان پوشاندن آنچه زینت محسوب می شود از نامحرم در هر حال لازم است.(استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء قم)