عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

با خیال من چه کار کردی؟

مجموعه : مطالب عاشقانه
با خیال من چه کار کردی؟
 بـیخیـــــــال خیـــالــت مــی شـومــ …                                                                                                                                                                    و مــی سپـارمــت بـه دسـت "او" !                                                                                                                                                                             امـــا چــه کنــمــ کـه "او"،                                                                                                                                                                   فقـط یـک ضمیــر "سـومــ شـخص غـایـب" نیسـت…                                                                                                                                                                  "او" کســی اسـت کـه…                                                                                                                                                             تمــامــ هستـــی ایـن اول شــخص مخـاطب حـاضـرت را…                                                                                                                                                            بـه اتـش کـشیــده اسـت… !
 
مرا به آتش کشیدی