وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

علت اینکه نفت در آب حل نمی شود چیست؟

علت اینکه نفت در آب حل نمی شود چیست؟
آب حلال خوبی است. موادی مانند نمک و شکر به راحتی در آب حل می شوند؛ ولی نفت، روغن، موم و بسیاری از مواد دیگر در آن حل نمی شوند. فقط موادی می توانند در مواد دیگر حل شوند که نوع پیوند هایشان شبیه یکدیگر باشد. آب از مولکول های قطبی تشکیل شده است که دارای یک طرف مثبت و یک طرف منفی اند. این مولکول ها با پیوند های هیدروژنی به یکدیگر متصل اند. مواد یونی و مواد قطبی می توانند در آب حل شوند. به طور مثال نمک طعام یک ماده یونی است.
 
بلور های نمک از یون های مثبت (سدیم) و منفی (کلرید) تشکیل شده اند. وقتی بلور نمک طعام در آب قرار می گیرد طرف منفی مولکول آب متوجه یون سدیم و طرف مثبت آن متوجه یون کلرید می شود. به این ترتیب شبکه بلوری نمک طعام به هم می ریزد و یون های مثبت و منفی آن در محلول پراکنده می شوند؛ در نتیجه نمک در آب حل می شود.

مولکول های نفت در آب حل نمی شوند؛ چرا که پیوند مولکول های نفت و آب با هم متفاوت اند. مولکول های تشکیل دهنده نفت، غیر قطبی و برزگ تر از مولکول های آب اند. نیروی جاذبه بین مولکول های آب و نفت کمتر از نیروی جاذبه بین مولکول های نفت است؛ به همین دلیل قطرات نفت در آب شناور می مانند. به این ترتیب مولکول های نفت در آب پخش نمی شوند. به عبارت دیگر نفت در آب حل نمی شود.