وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

آیا می دانید دو نوع شوهر داریم؟

آیا می دانید دو نوع شوهر داریم؟
تجربه نشان داده است كه دو نوع شوهر وجود دارد:
 
شوهران نوع اول، كه به چیزها و مسائل بزرگ فكر می كنند، بیشتر گوش می دهند، كمتر صحبت می كنند، بیشتر تمركز می كنند و می بینند، تشكر و قدردانی می كنند و صادق هستند و از كلمات خوب و صحیح استفاده می كنند و صبور و شكیبا هستند. هر كسی كه تمام این ویژگی ها و خصوصیات ها را ندارد یا تنها بعضی از آنها را داراست جزو شوهران نوع دوم محسوب می شود.   

 بیایید چند عادت خوب را در خود پرورش دهیم. هیچ وقت برای این كار دور نیست! تصور كنید كه قرار است شما برای 75 سال زندگی كنید ـ ده سال كمتر یا بیشتر ـ و بیشتر از آن تصور كنید كه قرار است در سن 25 سالگی ازدواج كنید، شما حدوداً 50 سال با همسرتان زندگی خواهید كرد ـ ده سال كمتر یا بیشتر ـ درست است؟ برای همین هم بهتر است كه من بخشی از تحقیقات و بررسی هایی كه در مورد روش های بهتری برای اینكه زنتان را خشنود كنید و او را شریكی دلسوز و همیاری برای خود سازید، انجام داده ام را با شما سهیم شوم.   

اینكه زنتان را راضی سازید، یك ایده و فكر سخت و دشوار و پر مخاطره است. برای اینكه چگونه با فردی برای پنجاه سال زندگی یم كنید دوست باشید، بهتر است كه بیاموزید كه او را شاد و سعادتمند سازید.    

به خاطر اینكه تنها آن وقت است كه شما خودتان هم خشنود و خوشبخت خواهید بود. این حقیقت شماره یک است.     

بسیاری از شوهران احساس می كنند كه تقریباً غیر ممكن است كه همسرشان را راضی و خشنود نمود. شاید امكان داشته باشد كه تنها در طول سه سال اول ازدواج یا در طول سال های بعد از بازنشستگی موفق به راضی و خشنود نمودن او شوید. البته یك راه خیلی ساده وجود دارد كه انجام آن نیز بسیار ساده و سهل است و آ» به گفته یكی از بزرگان این است كه:« همیشه بین ما یك درك و تفاهم كامل وجود دارد و موقع كه ما با هم اختلاف و مشكل پیدا می كنیم، همسرم راه خودش را می رود( و بنا به خواسته خود پیش می رود) و من هم به دنبال او می روم.»     

این من را به یاد داستان هنری فورد می اندازد كه در اواخر سنین هفتاد سالگی، بعد از مرگ پسرش ادسل، خواست كه شركت فورد توسط مدیرش اداره شود. همسر او خانم كارلا فورد تهدید كرد كه اگر او این كار را كند، او را ترك خواهد كرد و پیش والدینش باز خواهد گشت. آن عمل او مؤثر و نتیجه بخش بود و عاقبت تصمیم گرفت كه شركت را به نوه اش هنری كه در آن زمان تنها 28 سال داشت، بسپارد.      

 شما را نمی دانم، اما من دوست ندارم كه زنی خسته كننده و ملال آور داشته باشم، كه هر روز موقعی كه از سر كار به خانه بر می گردم با بد خلقی و ترشرویی از من اسقبال می كند، زنی كه هر لباسی را برایش می خرم و چه از آن خوشش بیاید و چه خوشش نیاید، از آن تعریف می كند و زنی كه به كارهای من اهمیت نمی دهد. برای من زندگی یك مبارزه است. هر روز من مجبورم تلاش كنم تا زنم را راضی و خشنود سازم. مطمئنم كه این موضوع در مورد بیشتر مردان صدق می كند. این حقیقت شماره دو است.    

بعضی از زنان زمانی كه ناخشنود و ناراحت هستند، احساس خوشحالی و خوشبختی می كنند! این مسأله عجیب است اما حقیقت دارد، پس هر وقت زنتان با شما یا با فرزندانتان یا خانواده تان یا خدمتكارتان بدا خلاقی كرد و ناراحت بود( البته تنها تاشش مرتبه در روز)، به دلتان نگیرید و ناراحت نشوید. دلیل این كارها و اخم وتخم او این است كه نمی خواهد زندگی زناشویی اش دچار نفرین و طلسم شود. این حقیقت شماره سه است.   

 بعد از این كه حقایق اساسی و اصلی را بیان كردیم، حال می توانیم بعضی از روشها كه همسرتان را شاد و خوشنود می سازد را مورد بحث قرار دهیم. برای این كار، شما ابتدا باید چند عادت و رفتار بهتر را بیاموزید و در خود ایجاد و پرورش دهید. و آنها اینها هستند…..

همیشه یك درك و تفاهم كامل بین ما وجود دارد و هر موقع كه ما باید هم اختلاف نظر و مشكل پیدا می كنیم همسرم راه خودش را می رود و من هم به دنبال او می روم!   

زن ها از مهمان ناخوانده و مهمانی های از پیش برنامه ریزی شده خوششان نمی آید. به او زمان كافی برای برنامه ریزی دهید و به خاطر داشته باشید قبل از دعوت كردن افراد، با او مشورت كنید. این موضوع برای او بسیار مهم است.