شعر دوستت دارم به زبان طنز

شعر دوستت دارم به زبان طنز

اغلب به چشم یك برادر دوستت دارم

كافی نباشد مثل خواهر  دوستت دارم

اندازه ی مینا و مرجان و ملوك الملك

اندازه ی لیلا و هاجر دوستت دارم!

من به تمام خوبرویان عشق می ورزم

امّا تو را یك جور دیگر دوستت دارم!

اندازه ی جارو، فریزر، تخت، خاك انداز

اندازه ی شیر  ِ سماور دوستت دارم!

اندازه ی وانت،‌ پژو، پی كی، پرادو، وَن

اندازه ی ماشین خاور دوستت دارم!

گیرم مسلمانی و سر بر مُهر یا حتّی

گیرم كه باشی گبر و كافَر، دوستت دارم

شبها همیشه قبل خوابم می نویسم من

با رنگ قرمز، توی دفتر: دوستت دارم

دفتر كه چیزی نیست با پر می نویسم بر،

بال سپید  هر كبوتر دوستت دارم

دیگر به چه شكلی بگویم دوستت دارم؟!

باید بفهمی خانم خَر! دوستت دارم!

وقتی كه مثل گاو ماده فربه و چاقی

یا عینهو زرّافه لاغر؛ دوستت دارم!

پروانه! بلبل! گربه سگ! طاووس! قو!‌ آهو!

گوساله! بز! بوزینه!‌ عنتر! دوستت دارم

خوب است … حالا شد! چه كیفی داد! به به! جان!

انگار كردی خوب باور دوستت دارم!

پوزش اگر چیز بدی گفتم، غلط كردم!

خب راستش … می دانی آخَر؟! دوستت دارم

فاضل ترکمن