اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

باور های مثبت اگر تقویت شوند

باور های مثبت اگر تقویت شوند
باور یعنی عبارت است از پذیرش این که عقیده ای درست است. به عبارت دیگر ما به این دلیل عقاید دیگران را می پذیریم که  آنها از نظر ما منابع قدرت هستند و ما به عقاید آنها احتیاج داریم. باور های مثبت اگر تقویت شوند و باورهای منفی اگر به چالش کشیده شوند می توان کوه را جا به جا کرد فقط کافیست که شما خود و توانائی های خود را باور کنید. اگر توانائی خود را باور نداشته باشید احتمالا فکر می کنید که در وضعیت دشواری قرار دارید و ترجیح می دهید که یک زندگی یک نواخت و بدون تغییر را داشته باشید.

اگر به باور خود ایمان نداشته باشید این فکر شما و باور شما را تشکیل می دهد که تغییر در زندگی ,کار دشوار و پر درد سری یعنی از چاله در آمدن و به چاه افتادن . باید باورهای احتمالی را به چالش بکشیدشایدبحث هایی در ذهن تان به وجود بیاید .اطمینان یابید که وجه مثبت وجودتان برنده می شودمانند هر چیزی میل و خواست نیز دارای درجاتی از نیرومندی است.برای توضیح بیشتر این مطلب توجه شما را به ماجرای زیر معطوف می کنیم که بین یک مرشد هندی و شاگردش روی داده :

روزی از روزها یک شاگرد هندی نزد مرشدش رفت و از او پرسید مرشد چگونه می توانم به روشن گری برسم؟ برای دادن پاسخ به این سوال آن مرشد فرزانه شاگردش را به کنار رود خانه گنگ هدایت کرد و از او خواست که صورتش را بر روی سطح آب رود خانه نگاه دارد. سپس مرشد دستش را بر روی سر شاگرد گذاشت و آن را با شدت فشار داد تا این که سر او زیر آب فرو رفت. بعد از یک دقیقه و نیم شاگرد که نفسش رو به اتمام بود تقلا کرد
 
که سرش را از زیر آب بیرون آورد اما دستای قوی مرشد مانع آن شد پس از گذشت دو دقیقه به نظر رسید که ذخیره اکسیژن در ریه های شاگرد به پایان رسیده است بنابراین مرشد سر او را از زیر آب بیرون کشید زمانی که تنفس شاگرد به حالت طبیعی خود برگشت مرشد از او پرسید بگو ببینم در آن موقع که سرت زیر آب قرار داشت بزرگترین خواست تو چه بود؟ شاگرد در پاسخ گفت نفس کشیدن. استاد ادامه داد اگر تو روشنگری را نیز به همان اندازه طلب کنی مطمئنا به آن خواهی رسید مطمئن باش