وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

خدایا کجایی چرا کنارم نیستی

خدایا کجایی چرا کنارم نیستی
دلم کمی خدا می خواهد…

دلم!!!

تمام شدن میخواهد
از ان تمام شدن هایی
که بشود
نقطه سر خط.
انگاه
دیکته تمام شود
ومن دیگر آغاز نشوم….

دلــم كــَمى خــُدا مــى خــوآهـَد
كـــَمى سكــوت
دلــَم دل بـــُریدن مــى خــوآهـَد
كــَمى اَشك
كــَمى بــُهت
كــَمى آغــوش آسمــآنى
كــمى دور شــُدن اَز ایــن جــنس آدم …

راستی خدا ! اگر من نبودم …

این همه غمهایت را چه میکردی؟؟؟

 
کجایی؟ چرا نیستی؟