اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!
فکر می‌کنید شیلو بیشتر شبیه آنجلینا جولی است یا براد پیت؟! عکس‌های زیر را ببینید و خودتان مقایسه کنید…..

عکس های دوران کودکی آنجلینا جولی

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

عکس های شیلو

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

حالا این عکسها را مقایسه کنید:
براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!
و

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!

و
براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!
شیلو و مادرش:
براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!
شیلو و پدرش:
براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!
براد پیت+ آنجلینا جولی= شیلو
براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!
و بالاخره….
 
براد پیت و آنجلینا جولی و شباهتشان به یکدیگر!!