وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تفاوت فرهنگ ما ایرانیها با اروپاییها (طنز)

تفاوت فرهنگ ما ایرانیها با اروپاییها (طنز)

تفاوت فرهنگ ما ایرانیها با اروپاییها (طنز)

 

در اروپا اگر بچه یك خانواده در یك مهمانی گلدان 1500 دلاری صاحبخانه را بشكند ؛ صاحبخانه خیلی راحت 1500 دلار را از مهمان بیچاره می گیرد ولی اگر در ایران این اتفاق بیافتاد صاحب خانه باید 1500 دلار به مهمان بدهد تا بچه را از شكستن بقیه ی گلدانها منصرف كند …

 

در ایران اگر كسی كادو ندهد خسیس است ؛

 

اگر كسی كادو ارزان بدهد خسیس است ؛

 

اگر كسی كادو كوچك بدهد خسیس است ؛

 

اگر كسی كادو بزرگ بدهد می خواهد پز بدهد ؛

 

اگر كسی كادو گران بدهد ولخرج است …

 

اما در اروپا مهم نیست كسی كادو بدهد یا ندهد …

 

دراتوبوسهای ایران اگر كسی كتاب بخواند ؛ بچه مثبت است …

 

اگر كسی آهنگ گوش كند بچه منفی است …

 

اگر كسی با تسبیح بازی كند ؛ بسیجی است …

 

اگر كسی سیگار بكشد ؛ خلافكار است …

 

اما دراتوبوسهای اروپا كسی به كسی دقت نمی كند …

 

در اروپا اگر صاحبخانه از مهمان بدش بیاید ؛ صاحبخانه به راحتی مهمان را از خانه بیرون می كند

 

اما

 

در ایران اگر صاحبخانه از مهمان بدش بیاید ؛ صاحبخانه به راحتی از خانه بیرون می رود

 

در ایران اگر پسری به دختری فكر كند ؛ عیب است …

 

اگر پسری به پسری فكر كند ؛ عیب است …

 

اگر دختری به پسری فكر كند ؛ عیب است …

 

اگر دختری به دختری فكركند ؛ عیب است …

 

اما در اروپا اصلاً فكر نمی كنند …

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره

روانشناسی آنلاین ، خدمات مشاوره