وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

احکام غسل جنابت و كیفیت انجام آن

مـسـالـه 153 – غـسل جنابت به خودى خود مستحب است و براى خواندن نماز واجب ومانند آن واجـب مـى شـود.
ولـى بـراى نماز میت و سجده شكر و سجده هاى واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست .
مساله 154 – لازم نیست در وقت غسل نیت كند كه غسل واجب یا مستحب مى كنم و اگر فقط به قصد قربت یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم غسل كند كافى است .
مـسـالـه 155 – غـسـل را چـه واجـب باشد و چه مستحب , به دو قسم مى شود انجام دادترتیبى و ارتماسى : غسل ترتیبى مساله 156 – در غسل ترتیبى باید به نیت غسل , اول سر و گردن , بعد طرف راست بعدطرف چپ بـدن را بـشـوید.
و اگر عمدا به این ترتیب عمل نكند غسل او باطل است وهمچنین اگر به سبب كوتاهى در یاد گرفتن مسائل بدین نحو عمل نكرده .
مـساله 157 – نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر راباید با طرف چپ بشوید, بلكه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.
مساله 158 – اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته , چنانچه از طرف چپ باشد, شستن همان مقدار كافى است .
و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن مقدار, دوباره طرف چپ را بشوید.
و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار,دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید, هر چند مدت زیادى هم گذشته و مبطل وضو هم از او سرزده باشد.
غسل ارتماسى مـسـالـه 159 – غـسـل ارتماسى آن است كه تمام بدن به نیت غسل در آب قرار گیرد, هرچند به تدریج در آب فرو رود.
مـساله 160 – در غسل ارتماسى اگر همه بدن زیر آب باشد و بعد از نیت غسل , بدن راحركت دهد غسل او صحیح است .

احكام غسل كردن
مـسـاله 161 – در غسل ارتماسى باید تمام بدن پاك باشد ولى در غسل ترتیبى پاك بودن تمام بدن لازم نـیـست .
و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتى را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد كافى است .
مـسـالـه 162 – در غـسـل تـمـام ظـاهر بدن باید شسته شود ولى شستن جاهایى از بدن كه دیده نمى شود, مثل توى گوش و بینى , واجب نیست .
مـسـاله 163 – اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن بقدرى گشاد باشد كه داخل آن دیده شود, باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست .
مـسـاله 164 – تمام شرطهایى كه براى صحیح بودن وضو گفته شد, مثل پاك بودن آب و غصبى نـبـودن آن , در صـحیح بودن غسل هم شرط است ولى در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید, و نیز در غسل ترتیبى , لازم نیست بعد از شستن هر قسمت فورا قسمت دیگر را بشوید, بلكه اگر بعد از شستن سر و گردن مقدارى صبر كند و بعدطرف راست را بشوید و بعد از مدتى طرف چپ را بشوید اشكال ندارد.
ولى كسى كه نمى تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى كند, اگر بـه اندازه اى كه غسل كند و نمازبخواند, بول و غائط از او بیرون نمى آید, چنانچه وقت تنگ باشد, باید هر قسمت را فورابعد از قسمت دیگر غسل دهد و بعد از غسل هم فورا نماز بخواند.
و همچنین است حكم زن مستحاضه كه بعدا گفته مى شود.
مساله 165 – اگر در بین غسل حدث اصغر از او سرزند, مثلا بول كند, غسل باطل نمى شود.
مساله 166 – كسى كه غسل جنابت كرده , نباید براى نماز وضو بگیرد ولى باغسلهاى دیگر نمى شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت .


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز