اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

یادگیری، همیشه، همه جا با فرادرس

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

احکام غسل جنابت و كیفیت انجام آن

مجموعه : دینی و مذهبی
مـسـالـه 153 – غـسل جنابت به خودى خود مستحب است و براى خواندن نماز واجب ومانند آن واجـب مـى شـود.
ولـى بـراى نماز میت و سجده شكر و سجده هاى واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست .
مساله 154 – لازم نیست در وقت غسل نیت كند كه غسل واجب یا مستحب مى كنم و اگر فقط به قصد قربت یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم غسل كند كافى است .
مـسـالـه 155 – غـسـل را چـه واجـب باشد و چه مستحب , به دو قسم مى شود انجام دادترتیبى و ارتماسى : غسل ترتیبى مساله 156 – در غسل ترتیبى باید به نیت غسل , اول سر و گردن , بعد طرف راست بعدطرف چپ بـدن را بـشـوید.
و اگر عمدا به این ترتیب عمل نكند غسل او باطل است وهمچنین اگر به سبب كوتاهى در یاد گرفتن مسائل بدین نحو عمل نكرده .
مـساله 157 – نصف ناف و نصف عورت را باید با طرف راست بدن و نصف دیگر راباید با طرف چپ بشوید, بلكه بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.
مساله 158 – اگر بعد از غسل بفهمد مقدارى از بدن را نشسته , چنانچه از طرف چپ باشد, شستن همان مقدار كافى است .
و اگر از طرف راست باشد باید بعد از شستن آن مقدار, دوباره طرف چپ را بشوید.
و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار,دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید, هر چند مدت زیادى هم گذشته و مبطل وضو هم از او سرزده باشد.
غسل ارتماسى مـسـالـه 159 – غـسـل ارتماسى آن است كه تمام بدن به نیت غسل در آب قرار گیرد, هرچند به تدریج در آب فرو رود.
مـساله 160 – در غسل ارتماسى اگر همه بدن زیر آب باشد و بعد از نیت غسل , بدن راحركت دهد غسل او صحیح است .

احكام غسل كردن
مـسـاله 161 – در غسل ارتماسى باید تمام بدن پاك باشد ولى در غسل ترتیبى پاك بودن تمام بدن لازم نـیـست .
و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتى را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بكشد كافى است .
مـسـالـه 162 – در غـسـل تـمـام ظـاهر بدن باید شسته شود ولى شستن جاهایى از بدن كه دیده نمى شود, مثل توى گوش و بینى , واجب نیست .
مـسـاله 163 – اگر سوراخ جاى گوشواره و مانند آن بقدرى گشاد باشد كه داخل آن دیده شود, باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست .
مـسـاله 164 – تمام شرطهایى كه براى صحیح بودن وضو گفته شد, مثل پاك بودن آب و غصبى نـبـودن آن , در صـحیح بودن غسل هم شرط است ولى در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید, و نیز در غسل ترتیبى , لازم نیست بعد از شستن هر قسمت فورا قسمت دیگر را بشوید, بلكه اگر بعد از شستن سر و گردن مقدارى صبر كند و بعدطرف راست را بشوید و بعد از مدتى طرف چپ را بشوید اشكال ندارد.
ولى كسى كه نمى تواند از بیرون آمدن بول و غائط خوددارى كند, اگر بـه اندازه اى كه غسل كند و نمازبخواند, بول و غائط از او بیرون نمى آید, چنانچه وقت تنگ باشد, باید هر قسمت را فورابعد از قسمت دیگر غسل دهد و بعد از غسل هم فورا نماز بخواند.
و همچنین است حكم زن مستحاضه كه بعدا گفته مى شود.
مساله 165 – اگر در بین غسل حدث اصغر از او سرزند, مثلا بول كند, غسل باطل نمى شود.
مساله 166 – كسى كه غسل جنابت كرده , نباید براى نماز وضو بگیرد ولى باغسلهاى دیگر نمى شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت .


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز