اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

در مورد كرمهای ضد آفتاب

در مورد كرمهای ضد آفتاب
 
نکاتی درمورد استفاده ازکرمهای ضد آفتاب

 

1- استفاده ازضدآفتابها را باید ازسنین کودکی آغازنمود زیرا بیشترین زمان درمعرض آفتاب بودن دراین سنین رخ می دهد.

 
2- استفاده ازضد آفتاب می تواند ازشیوع سرطانهای پوست بکاهد اما نباید استفاده ازضد آفتاب باعث گردد که فرد مدت زیادی درزیرتابش مستقیم آفتاب قرارگیرد وخود را ازخطرات این تابش مصون بداند . پس بهتراست درتابستان ودرساعات 11 صبح تا5 بعد ازظهرحتی المقدوربه مدت طولانی پوست خود را درتابش مستقیم آفتاب قرارندهیم .

 
3- باید حدود نیمساعت قبل ازخروج ازمنزل ضد آفتاب را درروی مناطق درمعرض آفتاب پوست مانند صورت وپشت دستها استفاده نمود و هر2تا3 ساعت یکباردرصورتی که درخارج ازمنزل باشیم باید استفاده ازآن را تکرارکرد .

 
4- استفاده ازکلاه لبه دارویا چتردرپیشگیری ازاثرات نامطلوب تابش آفتاب برپوست بسیار موثربوده ومی توان ازآنها همراه با کرم ضدآفتاب استفاده کرد .

 
5- درروزهای ابری ودرسایه نیزباید ازضد آفتابها استفاده نمود زیرا دراین شرایط شدت تابش آفتاب فقط کمی نسبت به روزهای آفتابی ودرزیرنورمستقیم آفتاب کمتراست .

 
6- ازمقدارمناسبی ازکرم ضدآفتاب باید استفاده نمود ولذا بهتراست قیمت ضد آفتاب متناسب با وضعیت اقتصادی فرد باشد تا درمصرف آن امساک نکند .

 
7- درهمه فصول باید ازضد آفتابها استفاده نمود واستفاده ازضد آفتابها منحصربه فصل تابستان نمی باشد . اما قدرت ضد آفتاب را می توان درفصول مختلف تغییرداد.

 
8- SPF یا عیارحفاظتی ازآفتاب بیانگرنسبت زمان قرمزشدن پوست با استفاده ازضد آفتاب به زمان قرمزشدن پوست بدون استفاده ازضد آفتاب می باشد .

 
9- علاوه برعیارحفاظتی کرم ضد آفتاب به این نکته نیزباید توجه داشت که قدرت محافظتی ضد آفتاب دربرابرهردو اشعه مضرآفتاب یعنی UVA وUVB موثرباشد

 
10-  برای انتخاب ضد آفتاب مناسب پوست خود با متخصص پوست خود مشورت کنیم .