اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ابو نصر علی بن احمد بن منصور اسدی طوسی

ابو نصر علی بن احمد بن منصور اسدی طوسی, شاعر در طوس متولد شد.وی بعد از فردوسی بزرگترین حماسه سرای ملی ادب فارسی است. در شاعری قوی طبع و باریك اندیش و ژرف بین بود. و در انتخاب كلمات خوش آهنگ و تركیبات مأنوس در بحر متقارب استاد بود . ایشان در سال 465ق دار فانی را وداع گفته است.
گروه : مشاهیر ملی
رشته : زبان و ادبیات فارسی
گرایش : شعر
وقایع میانسالی : دوره بلوغ اسدی طوسی مصادف بود با انقلابات خراسان و غلبه سلجوقیان بر آن دیار و بر افتادن حكومت غزنویان، اسدی به علت وجود ناامنی‌ها راهی آذربایجان شد و در آنجا به مدح امرای محلّی آن سامان پرداخت.
زمان و علت فوت : اسدی طوسی در سال 465ق دار فانی را وداع گفته است.
مشاغل و سمتهای مورد تصدی : به آذربایجان رفت و مداح ابودلف شیبانی شد. او معاصر قطران تبریزی بود. وی بعد از فردوسی بزرگترین حماسه سرای ملی ادب فارسی است. در شاعری قوی طبع و باریك اندیش و ژرف بین بود. و در انتخاب كلمات خوش آهنگ و تركیبات مأنوس در بحر متقارب استاد بود .


آثار :
    1  ازكتاب «الابنیه عن حقایق الادویه» منصور هروی نسخه‌ای در دست است كه به خط اسدی است .
      2  قصاید مناظره
      ویژگی اثر : چهار مناظره است تحت عنوان «مناظره آسمان و زمین», «مغ و مسلمان », «نیزه و كمان», «شب و روز». این نوع ادبی از ابتكارات وی محسوب شده است.
3  گرشاسب نامه
      ویژگی اثر : شامل چهارهزار بیت به تقلید شاهنامه بین سالهای 456تا 458 ق به فرمان امیر ابودلف, پادشاه نخجوان و وزیر او سروده شده است.كتاب حاضر به وزن و شیوه شاهنامه فردوسی سروده شده است و دارای نه هزار بیت است و موضوع این كتاب ، داستان پهلوانی است به نام گرشاسب كه به حسب روایات داستانسرایان، عموی نریمان، نیای رستم بوده و در هند و سایر ممالك رزمها كرده و نام خود را به پهلوانی و گردنكشی مشهود ساخته است.
4  لغت فرس
      ویژگی اثر : را كه قدیمیترین فرهنگ موجود زبان فارسی است و برای اردشیر دیلمسپار نجمی شاعر تألیف كرد