اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

میرزا حبیب اصفهانی

میرزا حبیب اصفهانی سال 1315 ه.ق به گواهی زندگینامه خودنوشت او كه در مقدمه دیوان اشعارش آمده در قریه بن چهارمحال از توابع اصفهان به دنیا آمد.در اصفهان و تهران تحصیل كرد و سپس راهی بغداد شد و مدت چهار سال در آنجا به فراگیری ادبیات و فقه و اصول مشغول بود. وی دستی توانا در سرودن شعر بویژه در هزل و هجا داشت. به همین خاطر در سال 1283 بابت هجویهای كه علیه سپهسالار محمدخان صدراعظم سروده بود، مورد تعقیب قرار گرفت و به دولت عثمانی – تركیه كنونی – پناه برد و در آنجا به دلیل تسلط به زبان عربی و تركی و فرانسوی در مدرسه ایرانیان به تدریس پرداخت.میرزا حبیب قبل از سن شصت سالگی در سال 1375 ه.ق درتركیه گذشت .
گروه : مشاهیر ملی
رشته : زبان و ادبیات فارسی
گرایش : ادیب- مترجم -دستور نویس
تحصیلات رسمی و حرفه ای : میرزا حبیب اصفهانی در اصفهان و تهران تحصیل كرد و سپس راهی بغداد شد و مدت چهار سال در آنجا به فراگیری ادبیات و فقه و اصول مشغول بود. وی دستی توانا در سرودن شعر بویژه در هزل و هجا داشت.
زمان و علت فوت : میرزا حبیب اصفهانی قبل از سن شصت سالگی در سال 1375 ه.ق درتركیه گذشت .
فعالیتهای آموزشی : میرزا حبیب اصفهانی دستی توانا در سرودن شعر بویژه در هزل و هجا داشت. به همین خاطر در سال 1283 بابت هجویهای كه علیه سپهسالار محمدخان صدراعظم سروده بود، مورد تعقیب قرار گرفت و به دولت عثمانی – تركیه كنونی – پناه برد و در آنجا به دلیل تسلط به زبان عربی و تركی و فرانسوی در مدرسه ایرانیان به تدریس پرداخت. آنچه كه از شواهد و قراین بر میآید، نخستین ترجمهای كه از میرزا حبیب اصفهانی یافت شده »مردم گریز« نمایشنامهای از مولیر است كه مترجم آن را به صورت نظم درآورده است و كتاب دیگرش »دستور سخن« است. میرزا حبیب اولین كسی بود كه برای زبان فارسی دستور زبان نوشت و »دبستان پارسی« اثر دیگر او برای آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان در تركیه تألیف شده است.


آثار :
    1  البسه مولانا نظامالدین محمود قاری یزدی
      2  برگ سبز
      3  تذكره خط و خطاطان
      ویژگی اثر : از دیگر آثار میرزا حبیب كتاب »تذكره خط و خطاطان« است كه به زبان تركی عثمانی تألیف شده كه در استانبول به چاپ رسیده بود. این كتاب به منظور آگاهی از تاریخ خطوط اسلامی بویژه خط نستعلیق از بهترین منابع محسوب میشود
4  حكایات و امثال
      ویژگی اثر : آثار منتشر نشده میرزا حبیب اصفهانی است.
5  دبستان پارسی
      ویژگی اثر : این كتاب اثر دیگر او برای آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان در تركیه تألیف شده است
6  دستور سخن
      7  دیوان اطعمه مولانا ابواسحاق حلاج شیرازی
      8  رهبر فارسی
      9  ژیل بلاس
      ویژگی اثر : رمان »ژیل بلاس« اثر لوساژ فرانسوی نیز از دیگر ترجمه های میرزا حبیب اصفهانی بود كه در اواسط دهه هفتاد به اهتمام… توسط انتشارات مازیار چاپ و منتشر شد.
10  سرگذشت حاجی بابا اصفهانی
      ویژگی اثر : اما مهمترین اثری كه نام میرزا حبیب اصفهانی را تبدیل به نامی جاودانه كرده، ترجمه »سرگذشت حاجی بابا اصفهانی« اثر جیمز موریه فرانسوی است. این كتاب همچنان توسط ناشران مختلف در ایران چاپ و منتشر میشود. میرزا حبیب كتاب »سرگذشت حاجی بابا اصفهانی« را با نثری شیرین و گیرا و پر از طنز و مثل و اشعار هزلآمیز ترجمه و مكتوب كرده. تا اینكه مجتبی مینوی در سفری به تركیه عكس آثار خطی و چاپ نشده میرزا حبیب اصفهانی را، در كتابخانه دانشگاه استانبول به دست آورد كه ترجمه »سرگذشت حاجی بابا اصفهانی« هم جزو آنها بود. نثر وی از نظر اسلوب زبان و طرز كار از شاهكارهای مسلم زبان فارسی در قرن سیزدهم هجری به حساب میآید.
11  متفرقه
      ویژگی اثر : آثار منتشر نشده میرزا حبیب اصفهانی است.
12  مجموعه اشعار
      ویژگی اثر : آثار منتشر نشده میرزا حبیب اصفهانی است.
13  مردم گریز
      ویژگی اثر : نخستین ترجمهای كه از میرزا حبیب اصفهانی یافت شده »مردم گریز« نمایشنامهای از مولیر است كه مترجم آن را به صورت نظم درآورده است
14  منتخبات كلیات عبید زاكانی