اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

خواص عصاره گیاه شنبلیله

خواص عصاره گیاه شنبلیله
نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد: گیاه شنبلیله در مهار آسیب های كبدی ناشی از دیابت موثر است.
در این مطالعه كه توسط اکرم عیدی، مریم عیدی و موسی سوخته در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده، اثر عصاره الكلی دانه گیاه شنبلیله بر حیوانات سالم و دیابتی شده با داروی استرپتوزوتوسین بررسی و با داروی گلی‎بن‎كلامید مقایسه شده است.

در این تحقیق، عصاره الكلی دانه گیاه شنبلیله به مدت 14 روز بر حیوانات سالم و دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین داده و آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم در آنها ارزیابی شد.

مقایسه‎ای نیز بین تاثیر عصاره الكلی دانه گیاه شنبلیله و داروی متداول گلی‎بن‌كلامید صورت گرفت.

یافته‎های تحقیق نشان‌دهنده آن است كه میزان این آنزیم‌ها به دلیل آسیب بافت كبدی به صورت معنی‎داری در سرم حیوانات دیابتی افزایش می‎یابد و عصاره الكلی دانه گیاه شنبلیله در حیوانات دیابتی موجب كاهش معنی‌داری در سطح این آنزیم‌ها در مقایسه با حیوانات كنترل دیابتی می‎ شود، ولی بر حیوانات سالم تاثیر معنی‌داری ندارد.

محققان این بررسی به دلیل مهار آسیب كبدی ناشی از دیابت توسط این گیاه، شنبلیله را به عنوان داروی ضد دیابتی پیشنهاد می‎کنند؛ اما با توجه به این که هر چند جزییات مكانیسم عمل این گیاه ناشناخته است، انجام مطالعات بیوشیمیایی و فارماكولوژیكی بسیاری جهت تایید اثرات آن را ضروری می دانند.
خلاصه این پزوهش در فصلنامه گیاهان دارویی به چاپ رسیده است.