خواص ازدواج (طنز)

خواص ازدواج (طنز)
برای آقایان
 

قبل از ازدواج،خوابیدن تا لنگ ظهر،

بعد از ازدواج، بیدار شدن زودتر از خورشید.

نتیجه اخلاقی:سحر خیز شدن!

……………………………………………..


قبل از ازدواج،رفتن به سفر، بی اجازه،

 بعد از ازدواج، رفتن به حیاط با اجازه.

نتیجه اخلاقی: کسب اعتبار!
 

……………………………………………..


قبل از ازدواج ، خوردن بهترین غذاها بی منت،

 بعد از ازدواج ، خوردن غذاهای سوخته با منت!

نتیجه اخلاقی: تقویت معده!

……………………………………………..


قبل از ازدواج، استراحت مطلق،بی جر و بحث،

بعد از ازدواج، کار کردن در شرایط سخت.

 نتیجه اخلاقی: ورزیده شدن!
 

……………………………………………..


قبل از ازدواج، آموزش زبان و کامپیوتر،

بعد از ازدواج،آموزش بچه داری و شستن ظرف.

نتیجه اخلاقی:هم دردی با خانم ها!

……………………………………………..

 

قبل از ازدواج، گرفتن پول تو جیبی از بابا،

 بعد از ازدواج، دادن کل حقوق به خانم ها.

نتیجه اخلاقی:مستقل شدن!

……………………………………………..

برای خانم ها
 

قبل از ازدواج، وزن ایده آل با چهره ای بشاش،

بعد از ازدواج، چاقی و افسردگی.

نتیجه اخلاقی: آمادگی بدن در مقابله با روزهای سخت!
 

……………………………………………..


قبل از ازدواج، نشستن در کلاس گلدوزی و گرافیک،

بعد از ازدواج، ایستادن در صف شیر و گوشت.

نتیجه اخلاقی:آموزش ایستادگی!
 

……………………………………………..


قبل از ازدواج، گذراندن تعطیلات در خانه خاله و عمه،

 بعد از ازدواج، گذراندن تعطیلات با شست و شوی فرش و لباس.

 نتیجه اخلاقی:پر شدن اوقات فراغت!
 

……………………………………………..


قبل از ازدواج، نوشتن کتاب شعر و رمان،

 بعد از ازدواج، نوشتن داستان پرنده در قفس.

نتیجه اخلاقی:شهرت باد آورده!
 

……………………………………………..


 قبل از ازدواج، صحبت تلفنی بی محاسبه زمان،

بعد از ازدواج، اتهام به پر حرفی حتی برای ده دقیقه.

 نتیجه اخلاقی :حفظ عضلات صورت!