اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

پرسشنامه شهرداری(طنز)

جاهای خالی را با دقت و مداد پاسخ دهید:
ما باید به شهرداری . . . کنیم.
– اهانت
– رشوه، پرداخت
– کمک

ما شهردار را . . .
– میکشیم.
– تکه تکه میکنیم.
– حلق آویز میکنیم.
– دوست داریم.

شهر ما، . . .
– ارث پدر ما
– خانه ما

ساعت 9 شب، . . .
– شبکهی 1 اخبار دارد.
– شبکهی 2 سریال دارد.
– موقع بیرون گذاشتن زباله است.

فضای سبز شهر را، . . .
– شخم میزنیم.
– برای دستشویی کردن کودکانمان استفاده میکنیم.
– سالم و پاکیزه نگه میداریم.

شهردار بودن، . . . را به همراه دارد.
– خرید یک خانهی ویلایی در بالای شهر
– مسوولیت زیادی

ما عوارض را، . . . پرداخت میکنیم.
– به زور و با اکراه و حتی المقدور دیر
– باکمال میل و با گشاده رویی و حتماً سر موعد مقرر
پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز