وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

زیبا شناسی زنان از نگاه اسلام

زیبا شناسی زنان از نگاه اسلام

زیبا شناسی زنان از نگاه اسلام

 

1. اسلام یک طرح جامع و فراگیر برای مدیریت انسان در همه عصرها و نسل هاست!

 

2. طرح اسلام مانند یک پازل و جورچین دارای قطعات و اجزائی است که هر قطعه شاید به تنهایی معنادار نباشد ولی مجموع آن پُر معنا، کامل و زیباست!

 

3. زن زیبا آفریده شده است!

 

4. زیبایی جاذبه دارد، جاذبه عشق برانگیز است و عشق حرکت می‌آفریند!

 

5. زیبایی هویتی دو قطبی (عینی ـ ذهنی) است!

 

6. تخیل انسان درگیر آن زیبایی است که در دسترس او قرار نگرفته باشد:

چو شو گیرم خیالت را در آغوش

سحر از بسترم بوی گل آیو

 

7. وصال هر چیز از زیبایی آن می کاهد چرا که تخیل انسان را از درگیری در می‌آورد!

 

8. هر آن چه به سادگی در دسترس انسان قرار گرفت از شوق و میل انسان می‌کاهد:

«شوق است در جدایی و جور است در نظر»

 

9. پوشش زن موجب می شود تخیل مرد پیوسته درگیر زیبایی زن باشد در این صورت زن همیشه برای مرد جذاب خواهد بود و مرد برای کشف او در تکاپوست تا این که با پیوندی محکم و استوار به وصال او می‌رسد و از این رهگذر خانواده که واحد اجتماع است پدید می‌آید!

 

10. آلفرد هیچکاک کارگردان مشهور سینما می‌گوید: من معتقدم زن باید مثل فیلمی پرهیجان و پرآنتریك باشد، یعنی ماهیت خود را كمتر آشکار کند و برای كشف خود مرد را به نیروی تخیل و تصور زیادتری وادارد؛

 

زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر پوشش جذاب مینمودند و همین مسأله جاذبه نیرومندی به آنها میداد اما به تدریج با تلاشی كه زنان این كشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می‌دهند، از پوشش آنان کاسته می‌گردد و بنابراین از جاذبه شان نیز كاسته میشود؛

 

11. هجر مایه مشتاقی است!

 

12. امروز خلأ عشق در دنیای اروپا و امریكا وجود دارد!

 

13. اولین قربانی آزادی و بیبندوباری، عشق و شور و احساسات است!

 

14. در جهان امروز هرگز عشق هایی از نوع عشق‌های شرقی از قبیل لیلی و مجنون، خسرو و شیرین رشد و نمو نمیكند، این قصهها بیانگر واقعیات جامعه شرقی آن روز است!

 

از این داستان‌ها میتوان فهمید كه زن بر اثر دور نگهداشتن خود از دسترس آسان مرد تا كجا پایه خود را بالا برده است و تا چه حد سر نیاز مرد را به آستان خود فرود آورده است؟!

 

درك زن از این حقیقت، تمایل او را به پوشش بدن خود و مخفی كردن خود به صورت یك راز افزایش داده است!

 

15. ویل دورانت می گوید: زنان دریافته‌اند كه دست و دل بازی مایه طعن و تحقیر آنهاست؛ خودداری از انبساط و امساك در بذل و بخشش بهترین سلاح برای شكار مردان است؛

 

اگر اعضای نهانی انسان را در معرض عام تشریح میكردند توجه ما به آن جلب میشد ولی رغبت و قصد به ندرت تحریك می گردید؛ مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیاء است و بی آن كه بداند حس میكند كه این خودداری ظریفانه از یك لطف و رقت عالی خبر میدهد!

 

16. مولوی عارف نازك اندیش و دوربین در تأثیر حریم و حائل میان زن و مرد در افزایش قدرت و محبوبیت زن و در بالا بردن مقام او و گداختن مرد در آتش عشق و سوز مثالی لطیف آورده است،

 

مرد و زن را به آب و آتش تشبیه كرده میگوید: مرد چون آب و زن مانند آتش است اگر حائل از میان آب و آتش برداشته شود آب بر آتش غلبه میكند و آن را خاموش میسازد اما اگر حائل و حاجبی میان آن دو باشد مانند این كه آب را در دیگی قرار دهند و آتش در زیر آن دیگ روشن كنند،

 

آن وقت است كه آتش آب را تحت تأثیر خود قرار میدهد، اندك اندك او را گرم میكند و جوشش در او به وجود میآورد تا آن جا كه سراسر وجود او را تبدیل به بخار میسازد!

 

17. مرد بر خلاف آنچه تصور میرود در عمق روح خویش از ابتذال زن و از تسلیم و رایگانی او متنفر است!

 

18. مرد همیشه عزت و استغناء و بی اعتنائی زن را نسبت به خود ستوده است!

 

19. به طور كلی رابطهای است میان عدم دسترسی آسان و فراق از یك سو و عشق، سوز و گران بهایی از سویی دیگر؛ همچنان كه رابطهای است میان عشق و سوز از یك سو و هنر و زیبایی از سویی دیگر، یعنی عشق با فراق و عدم دسترسی آسان شكوفا می شود و هنر و زیبایی نیز در عشق رشد و نمو مییابد!

 

20. برتراند راسل میگوید: از منظر هنر مایه تأسف است كه به آسانی به زنان بتوان دست یافت و بهتر آن است كه وصال زنان دشوار باشد بدون آن كه غیر ممكن گردد!

 

21. ویل دورانت در لذات فلسفه میگوید: آن چه بجوییم و نیابیم عزیز و گرانبها میگردد!

 

22. زیبائی به قدرت میل بستگی دارد و میل با اقناع و ارضاء، ضعیف و با منع و جلوگیری، قوی میگردد!

 

گروه ایران ناز : این مطلب رو باید زنان جامعه ما و اسلام بخوانند، درك كنند و به آن رسند. چراكه زنان یك جامعه اسلامی مایه افنتخار و پل پرش به سوی قله های افتخار یك ملتند. امید است كه روزی برسد كه برسند.