وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

سمبل زیبایی و مد در تاریخ هالیوود

سمبل زیبایی و مد در تاریخ هالیوود
 ادری هپورن سمبل زیبایی و مد در تاریخ هالیوود است صدها کتاب در مورد زیبایی و شیکی او نوشته شده و هنوز هم ادامه دارد . زیبارویان بسیاری به هالیوود می آیند معروف میشوند و پس از مدتی فراموش می شوند و دیگری جای آنها را می گیرد .ولی ادری هپورن هیچ وقت فراموش نمیشود .او در قلب همه جای دارد .

    راز زیبایی او چیست ؟

    از زبان خودش بشنوید:

    برای داشتن لب هایی زیبا از کلمات پر محبت استفاده کنید.

    برای داشتن چشم های زیبا در مردم دنبال خوبی های آن ها بگردید.

    برای داشتن هیکل زیبا و لاغر غذایتان را با فقرا تقسیم کنید.

    برای داشتن موهای زیبا اجازه بدهید بچه ها با موهایتان بازی کنند.

    برای موزون بودن با آگاهی راه بروید اینطور هیچ وقت تنها نمی روید.

زیبایی یک زن به لباس – هیکل و مدل موهایش نیست زیبایی او باید در چشم هایش دیده شود برای اینکه چشم هایش دریچه ایست به قلب او جایی که عشق وجود دارد. زیبایی یک زن به زیبایی ظاهر او نیست زیبایی واقعی یک زن در روح او منعکس است به عشق و توجه و محبتی است که او به مردم دارد . زیبایی یک زن با گذشت سال ها بیشتر میشود.