اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

حکم خرید و نگهداری قبر در زمان حیات فرد چیست؟

مجموعه : دینی و مذهبی
حکم خرید و نگهداری قبر در زمان حیات فرد چیست؟
متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

آیا جایز است انسان در دوران حیات خود قبرى را به قصد تملک بخرد؟

اگر مکان قبر، ملک شرعى دیگرى باشد خریدن آن اشکال ندارد ولى اگر جزئى از زمینى باشد که وقف براى دفن اموات مؤمنین است، خرید و نگهدارى آن براى خود انسان، چون به‌طور قهرى مستلزم منع دیگران از تصرّف در آن براى دفن اموات است، صحیح نیست.