اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

ما را همین بس است كه داریم درد عشق
مقصود ما ز وصل تو بوس و كنار نیست

عبید زاكانی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

گفتی تو نه گوشی (!) كه سخن گویمت از عشق
ای نادره گفتار كجا گوش‌تر از من؟

شهریار

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

خواهم از گریه دهم خانه به سیلاب امشب
دوستان را خبر از چشم پرآبم مكنید

محتشم كاشانی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

به حال سعدی بیچاره قهقهه چه زنی
كه چاره در غم تو، های های می‌داند

سعدی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

اتل متل توتوله
گاو حسن چه جوره!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

ز جان شیرین‌تری ای چشمه‌ی نوش
سزد گر گیرمت چون جان در آغوش

نظامی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

لبخند معاوضه كن با جان شهریار
تا من به شوق این دهم و آن ستانمت

شهریار

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

چگونه شاد شود اندرون غمگینم؟
به اختیار كه از اختیار بیرون است

حافظ

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

به چشمك این همه مژگان به هم مزن یارا!
كه این دو فتنه به هم می‌زنند دنیا را

شهریار

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

گاهی به نوشخند لبت را اشاره كن
ما را به هیچ صاحب عمر دوباره كن

فروغی بسطامی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

خیال حوصله بحر می‌پزد هیهات
چه‌هاست در سر این قطره محال‌اندیش

حافظ

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

عجب عجب كه برون آمدی به پرسش من
ببین ببین كه چه بی‌طاقتم ز شیدایی

مولانا

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

آرامِ دل غمگین، جز دوست كسی مگزین
فی‌الجمله همه او بین، زیرا همه او دیدم

فخرالدین عراقی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

منم شرمنده زین یاری كه كردی
همین باشد وفاداری كه كردی

وحشی بافقی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

بده یك بوسه تا ده واستانی
از این به چون بود بازارگانی!؟

نظامی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

ما را همین بس است كه داریم درد عشق
مقصود ما ز وصل تو بوس و كنار نیست

عبید زاكانی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

چندین شكستِ كارِ منِ دلشكسته چیست؟
ای هرزه‌گرد مگر نیست كار دگرت؟

وحشی بافقی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

مرا هجران گسست از هم، رگ و بند
مرا شمشیر زد گیتی، تو را مشت

پروین اعتصامی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

گفتی تو نه گوشی (!) كه سخن گویمت از عشق
ای نادره گفتار كجا گوش‌تر از من؟

شهریار

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

آخرالامر گل كوزه‌گران خواهی شد
حالیا فكر سبو كن كه پر از باده كنی

حافظ

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

جمالش كرد حیرانم، چه ماه است آن نمی‌دانم
كه چشم از كشف ماهیت، نمی‌بندد تأمل را

اوحدی مراغه‌ای

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

كی توان حق گفت جز زیر لحاف
با تو ای خشم‌آور آتش‌سجاف!

مولانا

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

دریا و كوه در ره و من خسته و ضعیف
ای خضر پی‌خجسته مدد كن به همتم

حافظ

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

در راه عشق وسوسه‌ی اهرمن بسی است
پیش آی گوش دل به پیام سروش كن

حافظ

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

خواهم از گریه دهم خانه به سیلاب امشب
دوستان را خبر از چشم پرآبم مكنید

محتشم كاشانی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

می می‌كشیم و خنده‌ی مستانه می‌زنیم
با این دو روزه‌ی عمر چه‌ها می‌كنیم ما

صائب تبریزی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

به حال سعدی بیچاره قهقهه چه زنی
كه چاره در غم تو، های های می‌داند

سعدی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت

حافظ

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

تو را زین پس جز فرشته نخوانم
ازیرا كه تو آدمی را نمانی!

فرخی سیستانی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

آن دگر گفت ای گروه زرپرست
جمله خاصیت مرا چشم اندرست

مولانا

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

مكن از خواب بیدارم خدا را
كه دارم خلوتی خوش با خیالش

حافظ

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

خواب مرگم باد اگر دور از تو خوابم آرزوست
خون خورم بی‌چشم مستت گر شرابم آرزوست

اهلی شیرازی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

چون نماید به تو این دولت روی
رو در آن آر و به كس هیچ مگوی

جامی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

نمی‌دانم كه دردم را سبب چیست؟
همی دانم كه درمانم تویی بس

اوحدی مراغه‌ای

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نكنیم

حافظ

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

ما شبی دست برآریم و دعایی بكنیم
غم هجران تو را چاره ز جایی بكنیم

حافظ

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

آه از راه محبت كه چه بی‌پایان است
با دو منزل كه یكی وصل و یكی هجران است

صیدی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

مرا صائب به فکر کار عشق انداخت بیکاری
عجب كاری برای مردم بیكار پیدا شد!

صائب تبریزی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

رو مسخرگی پیشه كن و مطربی آموز
تا داد خود از كهتر و مهتر بستانی

انوری

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

گر به خشم است و گر به عین رضا
نگهی باز كن كه منتظریم

سعدی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

من مریض درد عصیانم كه درمانم تویی
دردمند این‌چنین محتاج درمان شماست!

محتشم كاشانی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

من چون نزنم دست كه پابند منی
چون پای نكوبم كه توئی دست‌زنان

مولانا

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

حباب‌وار براندازم از روی نشاط كلاه
اگر ز روی تو عكسی به جام ما افتد

حافظ

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

مرا كه سِحر سخن در جهان همه رفته است
ز سِحر چشم تو بیچاره مانده‌ام مسحور

سعدی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

این بدان گفتم كه تا هر بی‌فروغ
كم زند در عشق ما لاف دروغ

عطار

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم

سعدی

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!

ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت
جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

حافظ

شکلک های یاهو مسنجر با زبان شاعرانه !!!