اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تعبیر نبات به خواب دیدن

مجموعه : گوناگون
تعبیر نبات به خواب دیدن

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن نباتات زمين درخواب چهار وجه است. اول: مال و نعمت. دوم: بزرگي و جاه. سوم: منفعت خوش. چهارم: زيادتي حرمت.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

ديدن هر نباتي به وقت خود، چنانكه او را ساق و شاخ نباشد، دليل منفعت است و آن را كه ساق و شاخ بود، دليل بر فزوني مال و جاه بود به قدر سطبري و باريكي و بلندي و كوتاهي. اگر بيند كه بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غايت نيك بود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

نبات شيرين است و حکم قند را در تعبير دارد و نعمت و معيشت است و مال و پول به خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببيند و بلورهاي نبات که روي هم انباشته و به هم چسبيده انباشتگي پول را نشان مي دهد و در خواب ديدنش نيکو است