عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

چگونه میتوان مردان را پایبند یك رابطه کرد؟

چگونه میتوان مردان را پایبند یك رابطه کرد؟
1- آگاهانه و معقولانه اطمینان یابید كه مردی كه برگزیده اید را دوست داشته و میخواهید باقی عمر خود را با وی سپری كنید. بنابراین تا زمانی كه كاملا متقاعد نگردیده اید كه برای یكدیگر مناسب میباشیداندیشه تعهد و ازدواج نباید به ذهن شما خطور كند. شناخت شما از وی باید به حدی باشد كه قادر به تعیین این موارد باشید: كه وی قادر به متعهد گشتن میباشد- وی برخوردار از بسیاری از ویژگیها و صفاتی

است كه شما همواره در مرد دلخواه خود جستجو میكردید- شخصیت وی شما را ملزم به احترام و ستایش از وی میگرداند- وی پیشتر در آزمون وفاداری، صداقت، راستی و مراعات حال دیگران شما سربلندبیرون آمده است. وآنكه باید مطمئن گردید كه وی شما را حقیقتا دوست دارد.

2- همواره همان فردی باشید كه هستید. و از ابراز ماهیت واقعی خود بیم نداشته باشید. این شاید مهمترین خصلتی باشد كه مردان در زنان جستجو میكنند. %99 از مردان در نظر سنجیهای گوناگون اینگونه اظهارداشته اند كه: زنانی كه شخصیتشان پس از ازدواج دستخوش تغییر میگردد در ردیف نخست فهرست علل جدایی ها پس از ازدواج آنها قرار میگیرند. پافشاری در رفتاری كه در آن زنان بمنظور اهمیت

بخشیدن به مرد خود مرتبا با وی سازش كرده و از ابراز عقاید و نظرات خود خودداری میكنند و یا به لطیفه های بیمزه وی میخندند هیچگاه نتیجه بخش نخواهد بود. بنابراین خویشتن حقیقی خود باشید و همواره مراقب باشید شاید مرد شما در حال امتحان شماباشد.

3- به وی نشان دهید كه استقلال دارید. مردان از زنانی كه به عقب تكیه میدهند و منتظر میمانند تا مرد آنها تمام امور زندگی آنها را بدست بگیرد بیزار هستند. به وی نشان دهید با آنكه شما از ایده های ویاستقبال میكنید همچنین شما بدون وی نیز توانایی به انجام رسانیدن كارها را دارا میباشید. به عنوان مثال: شما میخواهید به تماشای یك فیلم بخصوص به سینما روید اما مرد شما به خاطر مشغله كاری قادر به

همراهی شما نمیباشد. در عوض دلخور شدن و قهر كردن با خنده رویی به وی بگویید كه تنها به سینما خواهید رفت و همین كار را هم انجام دهید. هرگاه برنامه خرید خانه ای را در سر دارید آن به پس ازازدواج خود موكول نسازید. زیرا این عمل سبب میگردد تا مرد شما اینگونه برداشت كند كه شما فرد مستقلی نمیباشید. خلاصه به وی نشان دهید كه زندگی شما با وی و بدون وی ادامه خواهد یافت.

4- به وی نشان دهید كه فردی مهربان و دوست داشتنی هستید. شاید شگفت انگیز بنظرآید: یك مرد به دختری نیاز دارد كه آن دختر وی را دوست داشته و خود نیز دوست داشتنی باشد. به همان میزان كه

استقلال فردی به زنان قدرت میبخشد به همان میزان نیز عدم توانایی آنها در سازگاری مردان را دلسرد میسازد.مردان اینگونه زنان را بی احساس،بی عاطفه و ناتوان در عشق ورزی تلقی میكنند.بنابرای همانطور كه زنان نیاز دارند كه استقلال فردی خود را به مردان نمایان سازند ،میباید به مردان نشان دهند كه دارای آرزو میل آتشینی برای قسمت كردن عشق خود با مرد زندگیشان میباشند.

5- به وی نشان دهید كه علاقه مند به او میباشید: علاقه مند به خویشتن حقیقی خودش و نه برای آنچه وی میتواند برای شما فراهم آورد. بسیاری از مردان در پاسخ به این پرسش كه چه چیزی پیش از ازدواجبرای آنها حائز اهمیت میباشد، پاسخ داده اند كه: اطمینان یافتن از آنكه دختر مورد علاقه آنها حقیقتا آنها را دوست داشته باشد برای آنچه كه هستند و نه وسیله ای برای دستیابی به هدف. هیچ مردی دوست

ندارد احساس كند كه دختر مورد علاقه وی به این علت وی را برگزیده كه:او یك تامین كننده معیشت مناسب، یك شهروند نمونه و یا یك پدرخوب بالقوه میباشد. تمام این مسایل برای مردان نیز اهمیت دارد اما یك مرد زمانی كه متوجه میگردد یك دختر به این علت وی را برگزیده كهاو بهترین دوست آن دختر بوده است بسیار خرسند میگردد. دختری كه همواره در كنار همسر خود باقی بماند صرف نظر از موقعیت و اوضاع

مرد خود. اما چگونه میتوانید به این امر نائل آیید؟ به زندگی وی علاقه نشان دهید، همچنین به علاقه مندیهای وی و ارزشهایی كه وی در زندگی قائل میباشد. درباره شغلش صحبت كنید اما بیشتر به جنبه هایمعنوی و بالندگی شخصیتی آن توجه كنید و نه به درآمد و منافع مالی آن. از خصوصیات نیك شخصیتی و اخلاقی وی سخن گویید.