اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

طریقه برگزار کردن مجلس ختم صلوات

مجموعه : دینی و مذهبی
طریقه برگزار کردن مجلس ختم صلوات

برای برگزاری مجلس ختم صلوات باید نکات زیر را حتما رعایت کنید:

-وضوگرفته ودهان راباگلاب خوشبونموده ، سپس سه مرتبه صلوات اسرارآمیز را خوانده وبعدازسه مرتبه صلوات اسرارآمیزکه درذیل آمده است ، چهارده هزارصلوات به نیت چهارده معصوم ، به ترتیب به هرمعصوم هزار صلوات فرستاده وهدیه به روح پاکشان نموده:

1- طهارت : شرط قبولی و استجابت دعا و ذکر ختم صلوات ، داشتن طهارت جسم و باطن  می باشد.

2- قطع امید: شرط استجابت دعا، قطع امید از همه می باشد ، جسم و جان ذاکر باید فقط به امید خدا باشد. امام صادق (ع) می فرماید: «باید از تمام مردم ناامید گشت و جز به درگاه خدا امیدی نداشت».

3- یقین :شرط استجابت دعا این است که ذاکر یقین داشته باشد که خداوند توانایی آن را دارد که هر چه اراده فرماید ، انجام دهد.

4-  دعای غریقی : یعنی اینکه نجاتی برای خود نمی بیند به جز خدا،کمک ونجات را فقط از آن خداوند بداند وبس، زیرا خداوند به عیسی بن مریم(ع) فرمود:«مرا چون غریق دعا کن که پناه ونجاتی جز به من نداری» .

5- ستایش :ستایش خدا قبل از شروع ذکر ، از لوازم مهم بندگی که است زیرا حضرت علی(ع)می فرماید:«ستایش پش از درخواست است»،یعنی هردعایی که پیش از آن حمدوثنای حق تعالی نباشد ناتمام وبریده است.

6-اعتراف به گناه: یعنی اعتراف کن  که گناهان تو را از بساط قرب دور ساخته وموجبات  بلا را فراهم آورده ، اعتراف نماد عفو وپوزش از خداوند بخواه.

7- حضور قلب:وقتی باطن خود را از نجاسات وشهوات نفسانی پاک کردی ودرون خود را درون تکانی کردی ، حضور قلب حاصل می شود . رسول خدا (ص) می فرمایند:«آن مقدار از نماز قبول می شود که به خدا توجه قلبی داشته باشیم».

8-  نیت قلب: از مهم ترین آداب ذکر و ختم و توسل نیت قلبی است که اگر تحقق نیابد زبان به ذکر حقیقی مشغول نمی شود و قلب سرگرم چیز دیگری است ، بنا بر این باید سعی کرد هنگام ذکر و دعا و توسل ، نیت قلبی تحقق یابد ، امام صادق (ع) می فرمایند : «صلوات را با خلوص نیت قلبی بگویید» .

9- زمان و مکان مناسب: برای بعضی از اذکارو صلوات ، زمان و مکان مخصوص با کیفیت خاصی تعیین شده که باید مورد توجه قرار گیرد در غیر اینصورت سودمند نخواهد بود.

10- عدد ذکر: یکی از احکام مهم ذکر و ختم رعایت عدد آن است که باید به آن عمل نمود.

11- قبل از ختم و یا بعد از آن صدقه بدهد.

12- جایی که ختم گرفته است با اسفند معطر کند.

13-در بین ختم از گفتگو با دیگران خوددای شود و از جای خود بر نخیزد و به کار دیگری مشغول نشود.

14- زمانی ختم ها انجام دهد که قلب میل و رغبت به دعا داشته باشد.