تجهیزات شبیه ساز رانندگی

تجهیزات شبیه ساز رانندگی
این تجهیزات شامل بدنه و اتاق کامل تا پشت سر راننده شامل تجهیزاتی چون داشبورد، آمپرها، صندلی راننده، کمربند ایمنی، فرمان، دکمه های دنده خودکار، کلیدهای باز و بست درها، ترمز دستی، شیشه ها و درهای بادی و ورودی مسافر و راننده است.

در این شبیه ساز همچنین تجهیزاتی چون پدالهای گاز و ترمز به همراه سنسورهای موقعیت پدالها، عقربه های سرعت سنج، دورسنج موتور، درجات آب و سوخت و نمایشگرهای پنل نیز نصب شده است تا رانندگان بتوانند در شرایط واقعی تست های مربوط به سطح مهارت آنها را آزمایش کنند.

همچنین در این شبیه ساز تدابیری اندیشیده شده تا مدل گرافیکی 3 بعدی خیابانهای ایران به همراه عابرین پیاده و سایر خودروها پیاده سازی شود.در این تجهیزات کلیدهای خودکار قطع جریان برق، موتورهای مکانیزم حرکت، کامپیوتر کنترلر و دسترسی به اعداد خروجی محاسبات و قابلیت تعریف توابع ریاضی و پیاده سازی اطلاعات مانور نیز پیش بینی شده است.