وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

خنده دارترین تلفن به اورژانس برای رفع مشکل!!

خنده دارترین تلفن به اورژانس برای رفع مشکل!!
به گزارش ایران ناز، شاید این مضحک ترین تلفنی باشد که به اورژانس زده شده است.در پی ایجاد شدن مشکل برای زوج امریکایی سریعترین راه حل را زنگ به اورژانس دانتستند.خانم منشی گوشی را برداشت و گفت بفرمایید.مرد گفت:برایمان مشکلی بوجود امده است.
 
خانم جاکتش را نمی تواند از تن دراورد.زیپش گیر کرده است.این زیپ دارد مرا دیوانه می کند!خانم منشی پرسید:حال همسرتان خوب است؟مرد جواب داد:بله حالش خوب است.خانم منشی سوال کرد:خوب زیپ جاکت را ببرید.مرد جواب داد:جاکت زیبایی است دوست ندارم ببرمش..منشی جواب داد نیرو ها را به ادرس شما خواهند امد.مرد برای اینکه خیالش راحت شود گفت چقدر طول می کشد برسند.