وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

دو درس از زندگی را بیاموزید

دو درس از زندگی را بیاموزید
درس اول :

1.به قدرت فکر بیشتر متکی باش تا نیروی جسم .

2.کم قول بدهید و اگر قول میدهید ، در هر شرایطی به آن وفادار باشید.

3.آیا میدانید چیدمان یا وضع ظاهری زندگی را خانم ها به خاطر حضور بیشتر در خانه باید درست کنند ؟

4.اگر ما ظاهر خانه را به میل خودمان درست کنیم ، هر روز که از خانه بیرون می رویم ، سوهان روحی برای

همسرمان جا گذاشته ایم .

5.وقتی از خانه بیرون میروید ، درباره وسایل مورد نیاز منزل سوال کنید .

6.وقتی وارد خانه میشوید ، دقت کنید که اگر چیزی عوض شده از همسرتان تشکر کنید.

7.وقتی وارد خانه میشوید ، زن دوست دارد شما متوجه شوید از صبح چقدر زحمت کشیده .

8.وقتی وارد خانه میشوید ، احساس کنید همسرتان دو برابر شما خسته است .

9.گاهی مسولیت غذای خانه را شما بر عهده بگیرید ؛ چه با درست کردن چه با خرید از بیرون .

10..گاهی همسرتان آرایش کرده و منتظر واکنش شماست ؛ در حالی که شما اصلا توجه نمی کنید !
——————————————————————————–

درس دوم بسیار جالب است

11.زن ها بیشتر دوست دارند به آن ها توجه شود و آنها را درک کنند.

12.همسر و فرزند امانت هایی در دست شما هستند ؛ با آن ها چگونه برخورد میکنید ؟

13.در حفظ و نگهداری امانت خیلی دقت کنید ؛ در برخورد با همسرتان چگونه هستید ؟

14.روح لطیف زن را با فریاد و عصبانیت خراش ندهید.

15.مسایل سوال بر انگیز را خودتان زود تر برای همسرتان توضیح دهید.

16.از غذای همسرتان تعریف کنید و آن را با اشتها بخورید.

17.چقدر زشت است که همسرتان نسبت به نوع غذای شما دچار دردسر شود !

18.بعضی مردها ذره بینی بر می دارند و دنبال عیب غذا میگردند.

19.اگر چیزی از غذا را دوست ندارید ؛ ممکن است همان باعث خوشمزه شدن غذا شود.

20.مشکلات مزه ی غذا را زود به همسرتان انتقال ندهید.