وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تفاوت پوست لب با پوست دیگر نقاط بدن

1- پوست سطح لب از امتداد غشاء مخاطی درون دهان تشكیل یافته است.
2- پوست لب فاقد لایه محافظ نگهدارنده رطوبت میباشد.
3- پوست لب فاقد غدد چربی ( كه در حفظ رطوبت پوست موثر هستند) میباشد.
 بنابراین پوست لب به مراتب بیشتر در معرض آسیبهای ناشی از شرایط جوی همچون سرما، باد و نور خورشید قرار دارد.

 برای محافظت از لبها همواره از چپ استیكها و مرطوب كننده های حاوی مواد ضد آفتاب استفاده كنید.

مراحل آرایش لبها

1- ابتدا از چپ استیك و یا یك مرطوب كننده استفاده كنید.
2- سپس با انتخاب رنگ مداد لب(كه میباید همرنگ با رژ و یا یك درجه از آن تیره تر باشد) شروع به كشیدن خط لب میكنیم.ابتدا از لب بالا شروع میكنیم و از گوشه های لب بالا بسمت وسط لب خط لب را میكشیم.این عمل را برای لب پایین تكرار میكنیم.سپس با گوش پاك كن خط كشیده شده را نرم میكنیم.
3-سپس درون طرح خط لب را با رژ لب پر میكنیم.سپس با انگشت و یا خود لبها رژ لب را یكنواخت كنید.
4-در آخر لبها را به آرامی روی دستمال كاغذی فشار دهید تا رژ لب یكنواختر گشته و تثبیت گردد.
نكته:

 برای افزایش ماندگاری رژ لب پیش از آرایش لب از كرم پودر بعنوان پایه استفاده كنید و یا با مداد لب تمام لب را بكشید.
 برای كاهش ایجاد لكه ناشی از تماس لبها با لیوان و غیره.. پس از رژ لب زدن روی آن را سایه همرنگ زده و مجددا رژ لب بزنید.
 برای تست رنگ رژ لب آن را به نوك انگشتان بزنید و نه پشت دست.
 برای زدودن رژ لب از روی لباس ابتدا محل را با گلیسیرین پاك كرده و سپس لباس را بشویید.

آرایش بر اساس فرم لبها

1- لـبهای كوچك و باریك: لب هـا را در حــدود یك میلیمتر خارج از حدود لب (خط معمولی لب) و پهن تر میكشیم.سپس داخل خطوط را با رژ لب پر كنید.
در انتها به وسط لب پایین برق لب بزنید. هیچگاه از رژ لب تیره برای لبهای كوچك استفاده نكنید.

2- لب های بزرگ و قطور: لب ها را در حدود یك میـلیــمتر داخل خط معمولی لب ها می كـشـیـم.
سـپـس بـا رژ لـب مـات درون خــطــوط را پــر كنید.
هیچ گـاه از بـرق لب بـرای لب های بزرگ استفاده نكنید. در مورد لبهـای بـزرگ بهتر است از مداد لب
نیز استفاده نكنید.

3- لبـهای نـامساوی: برای اینگونه لبها لب كوچك را بـر اسـاس لبهـای بــاریك و لب بزرگتر را بر اساس لبهای بزرگ آرایش كنید.پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز