دوست داشتن یك مرد

دوست داشتن یك مرد …

مادر شوهرها و عروس ها اغلب به دلیل علاقة مشتركشان به یك مرد با یكدیگر مشكل دارند.

آنها این موضوع كه عشقشان قابل مقایسه با یكدیگر نیست را نادیده می گیرند. مادر شوهر و عروس به جای آنكه ببینند چه كارهای خوب مشتركی می توانند انجام دهند، كارشان به رقابت با یكدیگر می انجامد.

مادر احساس می كند كه مورد تهدید قرار گرفته است. او همچنین كمی احساس حسادت می كند ـ شاید به طورناخود آگاه ـ چون او به این موضوع فكر می كند كه چطور این غریبه می تواند نیازهای واقعی پسرش را همچون او درك كند.

عروس هم از نزدیكی و صمیمیتی كه بین شوهر و مادر شوهرش وجود دارد، هراس دارد، زیرا فكر می كند كه رابطة میان آنها مانع از «استقلال» او و شوهرش می شود.

این ترس ها و هراس ها معمولاً بی اساس هستند، اما به خاطر اینكه هر دو طرف كاملاً به آن اعتقاد دارند، بدترین اتفاق رخ می دهد. عروس در حالی وارد خانة جدیدش می شود كه قبلاً ذهنش از این ترس های عمیق پر شده است .

و مادر شوهر نیز مشاهده می كند كه عروس وارد خانواده شان می شودو پس از مدتی كوتاه، از آن غریبة زیبا كه « پسرش را از او خواهد گرفت » متنفر می شود.

هر دو آنها باید متوجه شوند كه « هیچ رقابتی » وجود ندارد و هر كدام از آنها جا و مكان خاص خودشان را در خانواده دارند.

شكاف میان این دو تنها زمانی كه هر دو آنها این موضوع رادرك كنند، از بین می رود.

مراقب افرادی كه قصد دارند بدون زحمت، صاحب ثروت شوند، باشید.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز