وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

انتخاب مدل مو برای چهره های مختلف

انتخاب مدل مو برای چهره های مختلف
شكل صورت نـخسـتین معیار برای انتخاب مدل موی جدید می بـاشد. مـدل مـوی شما باید مكمل ویژگیهای صورتتان باشد. در زیـر بــه انواع اشكال صورت و مدل مو و همچنین فریم عینك مناسب برای آن اشاره میكنیم:

1- صورت لوزی شكل
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ویژگی ها: پیشـانـی كـوچـك، نـاحیه چشمها و
استخوانهای گونه عریضتر، چانه باریك

هدف: باریك جلوه دادن استخوان گـونه و افزایش
پهنای پیشانی و فك.

مدلهای مو: مــدلهای نامتقارن بهترین میباشد.
فرق از بغل باز گردد، چتری مو ضروری بوده و باید
به كناره ها پیچ بخورد. بیشترین پر پشتی مو در
ناحیه چانه باشد. مدل موی كوتاه تا میانه گردن.

2- صورت مربعی شكل
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ویژگیها: خط فك و پیشانی عریـض و استـخـوان
گونه و چانه زاویه دار و پهن میباشند.

هدف: طویل تر و كشیده تر نشان دادن صورت.

مدلهای مو: نامتقارن بهترین است.فـرق از بغـل
بـاز گـــردد. چتری مو اختیاری است. بـیـشـتـرین
پر پشتی مو در ناحیه گیجگاه و فرق سر بـاشـد.
مدل موی كوتاه و تا چانه.

صورتهای مستطیلی و قلبی شكل…

– صورت مستطیل شكل
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ویژگی ها: عرض و پهنای پیشانی، چانـه و گونه
یكسان میباشد. صورت لاغر و كشیده.

هدف: كوتاه تر و پهنتر جلوه دادن صورت.

مدل های مو: متـقـارن و یـا نـامـــتقارن، چـتـری
انتخابی، بیشترین پر پشتی مو در ناحـیـه كـناره
ها ضروری میباشد. مدل مو كوتاه تا چانه.

4- صورت قلبی شكل
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ویژگی ها: پیشانی پهـن ترین نـاحـیـه صـورت
میباشد و بتدریج بسمت چـانه باریك می گـردد
(تقریبا نوك تیز)، استخوان گونه برجسته.

هدف: بـاریـك تـر جـلوه دادن پیـشانـی و افزودن
پهنا به چانه و گونه.

مدل مو: متـقـارن و یـا نـامـتـقارن، بیـشـتــریـن
پر پشتی در ناحیه چانه و گونه، چـتری اختیاری
می باشد، نــاحیه فرق سر زیاد پر نباشد، مدل
موی كوتاه تا چانه.

صورتهای مثلثی، بیضی و گرد …
5- صورت مثلثی شكل
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ویژگی ها: پیـشـانی بـاریـكتـرین ناحیه صورت
میباشد و بتدریح بسمت گونه و چانه عریض تـر
میگردد.

هدف: افزودن پهنا به ناحیه پیشانی، كم عرض
جلوه دادن چانه و گونه.

مدلهای مو: متقارن و یا نامتقارن،مدل مـو باید
در ناحیه گوش و بالاتر پرپشت تر بوده و بـتـدریج
به سـمت گـردن و پشـت گـردن بــاریك گردد. زیر
گوشها را پرپشت نكنید،مدل موی كوتاه تا چانه.

6- صورت بیضی شكل
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ویژگی ها: چانه اندكی باریك تر از پیشـانـی و
استخوان گونه برجسته میباشــد. ایـده آل ترین
شكل صورت به خاطر تقارن و تناسب آن.

هدف: حفظ تقارن و تناسب صورت.

مدلهای مو: متقارن و یا نامتقارن، هر نوع مدل
مویی مناسب میباشد.

7- صورت گرد
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ویژگی ها: صورت گرد و با زوایای اندك، طول و
عرض صورت تقریبا یكسان میباشد.

هدف: باریك تر و كشیده تر جلوه دادن صورت.

مدلهای مو: نامتقارن بهترین است. بیـشتـرین
پر پشتی در فرق سر، مدل مو كوتاه و تـا مــیانه
گردن(از مدل موهای با طول تا چانه پرهیز كنید)