اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

صائب تبریزی و شعر زیبایش

صائب تبریزی و شعر زیبایش
دل آزاده از طول امل بسیار می پیچد
              که مصحف بر خود از شیرازه زنار می پیچد

کدامین بی ادب زد حلقه بر در این گلستان را
              که هر شاخ گلی بر خویشتن چون مار می پیچد

حجاب آب و گل گردیده سنگ راه یکتایی
              وگرنه رشته تسبیح بر زنار می پیچد

به این بی ناخنی چون می خراشم سینه خود را
              صدای تیشه فرهاد در کهسار می پیچد

نمی دانم چه می ریزد ز کلک نامه پردازم

 
صائب تبریزی این شعر را سروده است