اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

علم اخلاق در کسب و کار

مجموعه : دانستنی ها
به نقل از پدر مدیریت نوین، پیتر دراکر، مهمترین اصل علم اخلاق در کسب و کار را این دانسته است كه به کسی ضرر نزنی. نخستین بار که مسوولیت حرفه‏ یی تعریف شد ٢٥٠٠ سال پیش بود. در آن زمان بقراط، پزشک یونانی، در سوگند خود گفت: و بدان مهمتر از همه این است که آگاهانه به کسی ضرر نزنی.

هیچ آدم حرفه‏ یی، خواه پزشک باشد، یا وکیل، یا مدیر، نمی‏تواند به کارفرمای خود وعده‏ی انجام کار خوب دهد. آنچه می‏تواند بکند سعی و کوشش است. اما می‏تواند قول دهد که آگاهانه ضرر نخواهد زد و کارفرما نیز به نوبه‏ی خود باید بتواند به گفته‏ی آن فرد حرفه یی اعتماد کند که آگاهانه به او صدمه نخواهد زد. " آگاهانه به کسی ضرر نزن" قاعده ی اصلی اخلاق حرفه‏ یی است، قاعده اصلی اصول اخلاق در مسوولیت‏های عمومی. رهنمود: قاعده اول را رعایت کن: به کسی ضرر نزن!پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز