عضویت در تلگرام مجله تفریحی ایران ناز,عضویت در تلگرام,عضویت در تلگرام ایران ناز

از سرزمین عجایب آدم تا حیوانات (نقاشی)

از سرزمین عجایب آدم تا حیوانات (نقاشی)

به گزارش ایران ناز: كارشناسان، خلاقیت را «توانایی نگاه جدید و متفاوت به یك موضوع»  «فهم بهتر و سازماندهی شده» ،«حدس زدن یا منظم كردن فرضیه ها» ، «فهم ناخودآگاه و هدایت شونده به سوی بینش های جدید» ، «تولید ایده های جدید و مفید» ، «تفكر جانبی در برابر تفكر عمودی»، «تفكر واگرا در برابر تفكر همگرا» ، «معرفی پدیده ها یا روش های جدید و توانایی خلق كردن با نیروی تخیل» ، «ارائه رهیافت های جدید و غیرمعمولی و اثربخش»  و «برقرار كردن ارتباطات جدید»  تعریف كرده اند.

 

خلاقیت برایند نیروهای تخیلی و تعقلی فرد است كه با استفاده از دانسته های قبلی و كشفیات جدید، قالب های ذهنی و محدودیت های فكری او را در هم می شكند و رهیافت هایی نو برای حل مسئله ارائه می دهد».قوه تعقل و قوه تخیل انسان در دو سوی طیف ذهنی انسان قرار دارد و خلاقیت محصول پرورش متناسب و همگون این دو قوه است و چه بسا رشد ناهمگون یكی از این دو قوه انسان را به دام جمود فكری یا خیال پردازی و مالیخولیایی بیندازد.

 

در ادامه تصاویری را که از خلق آثار هنری با ایده هایی ابتدایی و متفاوت در فضای مجازی دست به دست می شود برای شما قرار داده ایم.

 

از سرزمین عجائب آدم تا حیوانات (نقاشی)

از سرزمین عجائب آدم تا حیوانات (نقاشی)

از سرزمین عجائب آدم تا حیوانات (نقاشی)

از سرزمین عجائب آدم تا حیوانات (نقاشی)

از سرزمین عجائب آدم تا حیوانات (نقاشی)