اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

26 نکته عالی برای رسیدن به آرامش درون

26 نکته عالی برای رسیدن به آرامش درون

26 نکته عالی برای رسیدن به آرامش درون

 

رسیدن به آرامش درون را اینطور میتوان تعریف کرد: یک حالت ذهنی و احساسی است که در آن، فرد علاوه بر مدیریت خود می تواند در موقعیت های مختلف نیز احساس شادمانی و تسلّی خاطر داشته باشد.

 

بر همین اساس، مهم‌ترین راه های رسیدن به صلح درون، همان هایی هستند که ویژگی های بنیادی وجود انسان را در نظر می گیرند.

 

راز آرامش درون

 

26 نکته عالی برای رسیدن به آرامش درون

 

زمانی می توان یک راز را پیدا کنیم که به نشانه ها بیشتر توجه کنیم. پیدا کردن راز صلح درون هم از این قاعده مستثنی نیست.

 

با همین دیدگاه است که ما در مورد راهکارهای آرامش درون، روی ویژگی هایی تمرکز کرده‌ایم که در معدن راز قرار دارند و این معدن، وجودِ هر فرد است.

 

آیامی خواهید به آرامش دورن برسید؟ اگر می خواهید به رازهای آرامش درون خود پی ببرید با ما همراه باشید:

 

26 نکته عالی برای رسیدن به آرامش درون

 

۱- راز آرامش درون خویشتنداری است، انرژیهای خود را پراکنده نکن، بلکه آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایتشان کن.

 

۲- راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.

 

۳- راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است،  …گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.

 

۴- راز آرامش درون در آسایش درون است، یعنی آسایش جسمانی ، عاطفی ذهنی و معنوی.

 

۵- راز آرامش درون در دل نبستن است،این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.

 

۶- راز آرامش درون در شادی است، افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن.

 

۷- این را بدان که شادی در درون تو جای داردو نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .

 

26 نکته عالی برای رسیدن به آرامش درون

 

۸- راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری ، آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.

 

۹- راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی، اما می توانی خودت را تغییر دهی.

 

۱۰- راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است، از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند پرهیز کن.

 

۱۱- راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.

 

۱۲- راز آرامش درون در یک زندگی ساده است، ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.

 

۱۳- راز آرامش درون در یک زندگی سالم است، هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.

 

۱۴- راز آرامش درون در داشتن وجدانی پاک است.

 

26 نکته عالی برای رسیدن به آرامش درون

 

۱۵- راز آرامش درون در رفتار آزادانه است، رفتاری که بر آمده از خود واقعی ات باشد، نه افکار دیگران.

 

۱۶- راز رسیدن به آرامش درون در این است که در تمام مراحل زندگی از حق پیروی کنی.

 

۱۷- راز آرامش درون در غبطه نخوردن به مال دیگران است، این را بدان که آنچه حق توست، هر طور شد خود را به تو خواهد رساند.

 

۱۸- راز آرامش درون در گله مند نبودن است، آنچه دنیا به تو می بخشد، در مقابل چیزی است که پیش تر ، تو به او بخشیده ای.

 

۱۹- راز آرامش درون در این است که اشتباهات خود را بپذیری و بدانی که فقط خود تو می توانی آنها را به موفقیت تبدیل کنی.

 

۲۰- راز آرامش درون در این است که بر دشمن درونت غلبه کنی، نه اینکه او را سرکوب کنی.

 

۲۱-  راز آرامش درون در تمرین اراده است، حتی اگر ذهنت به شدت با آن مخالف باشد.

 

26 نکته عالی برای رسیدن به آرامش درون

 

۲۲- راز آرامش درون در این است که دلت همیشه شاد باشد، حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند.

 

۲۳- راز رسیدن به آرامش درون در این است که به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودت آنها را خوشحال کنی.

 

۲۴- راز آرامش درون در این است که خیر و سلامت دیگران را خیرو سلامت خود بدانی.

 

۲۵- راز آرامش درون در بی آزار بودن است، هرگز کسی را نرنجان.

 

۲۶- راز آرامش درون، کار کردن درکناردیگران است، نه در مقابل آنها.